ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Zwrot kosztów leczenia za granicą. Wyrok TSUE

wtorek, 14 października 2014 16:49

Zwrot kosztów leczenia za granicą. Wyrok TSUE

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

TSUE w wyroku dotyczącym o zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą orzekł, że nie można ubezpieczonemu odmówić zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą, gdy brak materiałów medycznych pierwszej potrzeby uniemożliwia uzyskanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych we właściwym czasie w jego państwie.

Oceniać niemożliwość uzyskania świadczeń należy, zarówno na poziomie ogółu szpitali danego państwa członkowskiego mogących udzielić świadczeń zdrowotnych, jak i w odniesieniu do okresu, w którym świadczenia zdrowotne mogą zostać uzyskane (wyrok z dnia 9 października 2014 r. w sprawach połączonych C-268/13 Elena Petru v. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu i Casa Naţională de Asigurări de Sănătate).

Pracownik może uzyskać zgodę na udanie się na terytorium innego państwa członkowskiego w celu uzyskania tam odpowiedniej opieki, właściwej w jego stanie. Może on zatem uzyskać niezbędne świadczenia w taki sam sposób, jak gdyby był ubezpieczony w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego danego państwa, przy założeniu, że poniesione koszty są zwracane przez jego państwo członkowskie miejsca zamieszkania. Tak wynika z rozporządzenia nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U.UE.L.1971.149.2).

To ostatnie państwo nie może odmówić wydania zgody, w wypadku gdy wymagane leczenie jest jednym ze świadczeń uwzględnionych w jego ustawodawstwie i gdy pracownik nie może, z uwagi na stan jego zdrowia i prawdopodobny dalszy przebieg jego choroby, być poddany leczeniu we właściwym czasie na terytorium tego państwa.

W sprawie rozstrzyganej przez Trybunał E. Petru, narodowości rumuńskiej, cierpiał na ciężkie schorzenia układu krążenia, konieczna była jej natychmiastowa hospitalizacja w specjalistycznym ośrodku w Timişoarze (Rumunia). Stan pacjentki wymagał podjęcia decyzji o przeprowadzeniu operacji na otwartym sercu. W szpitalu E. Petru uznała, że brakuje produktów leczniczych i materiałów medycznych pierwszej potrzeby, i że liczba łóżek szpitalnych jest niewystarczająca. E. Petru zdecydowała, że podda się operacji w Niemczech i złożyła do rumuńskiej kasy ubezpieczenia zdrowotnego wniosek o pokrycie kosztów tego zabiegu.

Wniosek został odrzucony ze względu na to wysoki koszt zabiegu (18.000 euro), których zwrotu zażądała E. Petru od organów rumuńskich.
Rozpatrując sprawę, rumuński sąd okręgowy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy brak produktów leczniczych i materiałów medycznych pierwszej potrzeby, jest równoważny z sytuacją, w której nie można udzielić niezbędnych świadczeń zdrowotnych w państwie miejsca zamieszkania.

W wyroku Trybunał przypomniał, że prawo Unii ustanawia dwie przesłanki, których spełnienie nakłada obowiązek wydania uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia:

  • leczenie musi być jednym ze świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, na którego terytorium zamieszkuje osoba objęta zabezpieczeniem społecznym,
  • leczenie identyczne lub leczenie o tym samym stopniu skuteczności nie może być udzielone we właściwym czasie w państwie, na którego terytorium ma miejsce zamieszkania zainteresowany.

Aby dokonać oceny, czy taka sytuacja ma miejsce, należy uwzględnić wszystkie okoliczności każdego indywidualnego przypadku. A zatem brak produktów leczniczych i materiałów medycznych pierwszej potrzeby może uniemożliwić poddanie leczeniu identycznemu lub o tym samym stopniu skuteczności we właściwym czasie w państwie członkowskim miejsca zamieszkania.

Oceniają, trzeba uwzględnić poziom ogółu szpitali państwa członkowskiego miejsca zamieszkania mogących zapewnić leczenie, o którym mowa, oraz należy się odnieść do okresu, w którym to leczenie może zostać uzyskane we właściwym czasie.

Jak zauważył Trybunał, rząd rumuński podniósł, że E. Petru miała prawo zwrócić się do innych zakładów leczniczych w Rumunii posiadających sprzęt niezbędny do wykonania zabiegu, którego potrzebowała. Ponadto sprawozdanie lekarza prowadzącego wskazuje, iż ów zabieg musiał zostać wykonany w terminie trzech miesięcy. W konsekwencji sąd odsyłający musi ocenić, czy ów zabieg nie mógł zostać wykonany w tym terminie w innym szpitalu w Rumunii.

źródło: curia.europa.eu, stan z dnia 9 października 2014 r.

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

powrót Varia Zwrot kosztów leczenia za granicą. Wyrok TSUE

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________