ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Bonifikata na czynsz najmu a pomoc publiczna

sobota, 25 października 2014 15:04

Bonifikata na czynsz najmu a pomoc publiczna

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Czy bonifikata na czynsz najmu może zostać uznana za pomoc publiczną?

Gmina ogłosiła przetarg na oddanie w najem na okres 20 lat budynku biurowo-handlowego. Według warunków, przetargu do czasu rozpoczęcia wykonywania działalności, nie dłużej jednak niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy miała być stosowana bonifikata w wysokości 70% na prowadzenie działalności usługowej i w wysokości 40% dla pozostałej powierzchni. Czy bonifikatę należy traktować jako pomoc publiczną?

 

Ekspertax odpowiada: Pomocą publiczną w rozumieniu ustawy o pomocy publicznej jest sytuacja, w której jakiś podmiot występuje do organu administracji publicznej o jej przyznanie lub gdy pomoc taka przysługuje mu z mocy samego prawa. Oznacza to, że do sfery pomocy publicznoprawnej nie zalicza się swobodnie kształtowanych stosunków cywilnoprawnych, jakie nawiązują są pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi.

Stosunek najmu ma charakter cywilnoprawny. Zatem bonifikaty w zapłacie czynszu najmu nie można uznać za pomoc publicznoprawną, ponieważ stanowi ona element swobodnie ukształtowanej treści umowy najmu, w skład której wchodzą również warunki przetargu ogłoszonego na najem lokali.

Podstawa prawna:

• art. 1 – 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.),
• art. 87 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864 ze zm.),
• art. 1 rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE – wydatnie specjalne polskie rozdz. 08, t. 1 str. 339),
• art. 66, art. 701 – 705, art. art. 3531, art. 659 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 121).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Varia Bonifikata na czynsz najmu a pomoc publiczna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________