Z urzędów skarbowych znikną papieowe druki deklaracji podatkowych
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Z urzędów skarbowych znikną papieowe druki deklaracji podatkowych

środa, 29 października 2014 10:22

Z urzędów skarbowych znikną papieowe druki deklaracji podatkowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 26 września 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która trafiła już do podpisu prezydenta. Ustawa ta wprowadza generalną zasadę przekazywania administracji podatkowej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Druki papierowe wyjdą zupełnie z użycia. Podatnik, który w 2015 r. będzie chciał wypełnić deklarację papierową (dopuszczono nieliczne wyjątki) będzie musiał ją pobrać ze strony urzędu skarbowego i wydrukować we własnym zakresie.

 

Obecnie przepis art. 3a Ordynacji podatkowej nie nakłada obowiązku, a jedynie stwarza możliwość do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ostateczną decyzję o sposobie przekazania dokumentów podatkowych podejmuje podatnik. W praktyce dokument elektroniczny sporządza niewielki odsetek uprawnionych podmiotów. W większości przypadków jedynie wypełnienie deklaracji odbywa się komputerowo, po czym deklaracje są drukowane, podpisywane i doręczane w tradycyjny sposób.

Z kolei w urzędach skarbowych dane z deklaracji otrzymywanych przez podatników i płatników do systemów informatycznych są wprowadzane ręcznie. Wyjątek stanowi roczne obliczenie podatku dokonywane przez organ rentowy (PIT-40A) oraz informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A), które przekazywane z organów rentowych są na nośnikach cyfrowych.

Do ZUS dokumenty od dawna przekazujemy obowiązkowo w formie elektronicznej

W systemie dokumentów ubezpieczeniowych od dawna obowiązują inne zasady. Przepis art. 47a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) stanowi, że płatnicy składek są obowiązani przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe (np. zgłoszenie do ubezpieczenia, imienne raporty miesięczne, deklaracje rozliczeniowe, dokumenty dotyczące prowadzenia kont przez płatników składek i kont ubezpieczonych, a także korekty tych dokumentów) poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wyjątkowo płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób oraz płatnicy, których Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stosownie do postanowień art. 47a ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, upoważnił do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w inny sposób niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie składają dokumentów elektronicznych.

Zatem w przypadku dokumentów ubezpieczeniowych, co do zasady, istnieje ustawowy obowiązek ich przekazywania w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku deklaracji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych – z uwagi na brak ustawowego wymogu – ich składanie odbywa się w większości przypadków w tradycyjny sposób, czyli w postaci listowej przesyłki. Powyższe – w przypadku deklaracji podatkowych – skutkuje dużą liczbą dokumentów papierowych.

Od 2015 dokumenty do urzędów skarbowych obowiązkowo trzeba przekazywać w formie elektronicznej

Po wejściu w życie zmian wprowadzonych uchwaloną ustawą deklaracje CIT oraz PIT (z wyjątkiem niektórych deklaracji składanych przez podatników tego podatku), będą składane administracji podatkowej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa.

Prawo do złożenia deklaracji w formie dokumentu pisemnego przysługiwać będzie jedynie płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniącym funkcji płatnika tego podatku:

  • którzy obowiązki informacyjne wykonują w ramach praw nabytych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 134, poz. 1509) ) oraz art. 35a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 176, poz. 1243) );
  • wymienionym w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2, art. 42a oraz art. 42e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku których obowiązek przekazania informacji lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy istnieje w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników, chyba że w ich imieniu i na ich rzecz obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe (w takim przypadku ww. dokumenty podatkowe byłyby składane wyłącznie w formie elektronicznej).

Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych, prawo do złożenia deklaracji IFT-2/IFT-2R oraz CIT-8 w formie dokumentu pisemnego będzie przysługiwało podmiotom obowiązanym do ich sporządzenia, które są zwolnione na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku.

Znikną zupełnie deklaracje papierowe

Powyższym zmianom towarzyszy docelowo zaprzestanie wykonania i dystrybucji ww. dokumentów do urzędów skarbowych w drodze zamówienia publicznego. Podmioty składające deklaracje, informacje, roczne obliczenie podatku w formie dokumentu pisemnego dokonywałyby samodzielnego ich wydruku według ustalonego wzoru. Przykładem lat ubiegłych utrzymana zostanie zasada określania obowiązujących wzorów w drodze rozporządzenia Ministra Finansów oraz ich udostępniania osobom zainteresowanym na stronach internetowych urzędów obsługujących organy podatkowe.

Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jedynie w przypadku płatników podatku dochodowego od osób fizycznych będących osobami fizycznymi oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika w tym podatku przewiduje się podpisywanie deklaracji podatkowych niekwalifikowanym podpisem elektronicznym, opartym na danych autoryzujących osoby fizycznej (ten rodzaj podpisu funkcjonuje od kilku lat w odniesieniu do zeznań rocznych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych).

Zmianie ulegają terminy składania informacji podatkowych oraz rocznego rozliczenia podatku

Jednocześnie wprowadzono zróżnicowane terminy składania informacji podatkowych oraz rocznego obliczenia podatku, o których mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zależności od formy ich przekazywania. Dokumenty przesyłane administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na nośnikach cyfrowych będą sporządzane i przekazywane do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Natomiast informacje oraz roczne obliczenie podatku składane w formie dokumentu pisemnego będą sporządzane i przekazywane do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Zróżnicowanie terminów jest niezbędne dla udostępnienia usługi PFR.

Od 2015 będzie obowiązywać usługa PFR

Usługa PFR to usługa wstępnego wypełniania zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Usługa ta bazuje na danych pobieranych z systemów informatycznych administracji podatkowej. Dane z dokumentów elektronicznych będą natychmiastowo gromadzone w systemach informatycznych, inaczej niż obecnie dane z dokumentów pisemnych, które wymagają ich ręcznego wprowadzenia. Skrócenie terminu składania dokumentów pisemnych ma zatem na celu zwiększenie zakresu informacji, jakie administracja podatkowa będzie mogła uwzględnić w przedstawianym PFR (im więcej danych zostanie wprowadzonych do systemów informatycznych, tym bardziej szczegółowy PFR zostanie wygenerowany przez system).

powrót Varia Z urzędów skarbowych znikną papieowe druki deklaracji podatkowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________