ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Jakie uprawnienia daje reklamacja?

wtorek, 18 listopada 2014 01:38

Jakie uprawnienia daje reklamacja?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca. Konsument zawsze ma do wyboru dwa rodzaje postępowania rękojmię za wady fizyczne lub prawne towaru lub gwarancję, a obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację. W reklamacji należy określi swoje żądania co do wadliwego towaru. Może to być doprowadzenie do stanu zgodności z umową (poprzez naprawę lub wymianę) lub zwrot całości bądź części wpłaconych pieniędzy (poprzez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).

Reklamacja może nastąpić w drodze skorzystania z rękojmi (zawsze) albo gwarancji (o ile została udzielona). Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta. Jest to uproszczony tryb dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów (art. 5562, art. 557 §1, art. 558 §1, art. 568  Kodeksu cywilnego). Rękojmia dotyczy wszystkich towarów konsumpcyjnych. Jest jednak ograniczona terminem.

W ciągu 1 roku, obowiązuje domniemanie, że wada towaru istniała w momencie sprzedaży. Stąd to nie konsument, ale sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała po zakupie.

Jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania towaru sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar.

W przypadku nieruchomości, okres odpowiedzialności sprzedawcy wynosi 5 lat.

W przypadku towarów używanych, sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do 1 roku. O skróceniu terminu rękojmi np. do 6 miesięcy konsument powinien zostać poinformowany przed zawarciem umowy.

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie. Tak będzie w przypadku gdy np. towar został sprzedany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji. Rękojmia obowiązuje jednak na inne cechy towaru i można go zareklamować, jeżeli ujawni się inna wada, która nie była znana konsumentowi w momencie zakupu.

W sytuacji jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wady towaru, konsument może skorzystać z rękojmi bez względu na okres, jaki upłynął od stwierdzenia wady. Odpowiedzialność za produkt obejmuje wtedy nawet taka sytuację w której wada zostanie przez konsumenta zauważona po upływie 2 lat od wydania rzeczy.

Skorzystanie z gwarancji wymaga aby dany towar był uprzednio objęty gwarancją (art. 577 §1 i 5771 Kodeksu cywilnego). Zazwyczaj umowa gwarancji zawierana jest między producentem i sprzedawcą, który na jej podstawie uzna reklamację konsumenta. Jeżeli to producent bezpośrednio sprzedaje swoje wyroby to on udziela na nie gwarancji i to on musi naprawić lub wymienić towar.

Gwarant musi wykonać swoje obowiązki w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu rzeczy przez konsumenta.

powrót Varia Jakie uprawnienia daje reklamacja?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________