ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Kiedy mamy do czynienia z opcjami i czy sposób wizualizacji wpływa na ich treść?

sobota, 22 listopada 2014 17:14

Kiedy mamy do czynienia z opcjami i czy sposób wizualizacji wpływa na ich treść?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od niedawna działa innowacyjny system UTP, którego jedną z podstawowych funkcji jest umożliwienie inwestorom dokonywania transakcji w czasie krótszym niż jedna sekunda.

 

Niektórzy z dostawców instrumentów finansowych oferują instrumenty takie jak np. europejskie krótkoterminowe opcje digital, których data wygaśnięcia może wynosić zaledwie 60 sekund a, które przedstawiane są graficznie jako różnokolorowe strzałki, lub przy pomocy symboli powszechnie kojarzących się z automatami hazardowymi, które wyświetlają układ trzech siódemek zaraz po wygaśnięciu opcji, kiedy tylko opcja da stosownie dużą wypłatę, zamiast tradycyjnego wykresu.

Powstaje zatem realny problem, kiedy mamy do czynienia z opcją, bowiem od kwalifikacji danego instrumentu do odpowiedniej grupy zależy m.in. to, jakie obowiązki podatkowe ciążą na stronach takiego zobowiązania, oraz czy oferowanie i inwestowanie w tak specyficzne opcje posiada nadal przymiot legalności.

Pojęcie opcji nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa. Nie zawiera go ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94), która w katalogu instrumentów finansowych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c, d, e, f oraz i wymienia opcje, bez podania ich definicji ustawowej.

Dostawcy instrumentów pochodnych rynku walutowego, oferując dany instrument posługują się kryteriami ekonomicznymi, a nie prawnymi, dla precyzyjnego rozróżnienia tego, co stanowi przedmiot ich oferty.

O tym, czy dany stosunek prawny kreować będzie instrument finansowy będący opcją w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, decyduje wyłącznie treść tego stosunku, który powinien zawierać w sobie prawo do nabycia lub sprzedaży określonego dobra po z góry ustalonej cenie.

Często stosunek ten wzbogacany jest o dodatkowe elementy, np. czas, instrument bazowy, premię za ryzyko. Praktyka jest w tym zakresie bardzo zróżnicowana. Opcję to umowa nienazwana.

Zgodnie ze swobodą kontraktową, wykorzystuje w różnym stopniu niektóre konstrukcje uregulowanych w Kodeksie cywilnym umów nazwanych, z modyfikacjami lub dodatkowymi elementami, dzięki którym umowa taka jest przydatna dla realizacji zakładanego przy jej zawarciu celu ekonomicznego. Zawarciu takiej umowy towarzyszą z reguły określone założenia o charakterze ekonomicznym oraz ryzyko, że założenia te nie zostaną przy wykonaniu opcji zrealizowane.

Bardzo krótki czas trwania stosunku prawnego nie może wykluczać, że stosunek ten kreuje instrument finansowy będący opcją w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (może być to nawet minuta lub sekunda a także 200 lat). Okres, na jaki zawierana jest umowa, wynika przy tym z charakteru i częstotliwości obrotu instrumentem bazowym.

W związku z tym „krótkoterminowe opcje”, mogą mieścić się w katalogu instrumentów finansowych zamieszczonym w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli instrument bazowy lub sposób wykonania instrumentu pochodnego posiada cechy wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c, d, e, f oraz i tej ustawy.

Podobne stanowisko na ten temat przedstawiła Komisja Europejska w dokumencie „Your questions on MiFID”*). Instrumentami finansowymi są m.in. transakcje opcyjne odnoszące się do określonego instrumentu bazowego (papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych itd.) (sekcja C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (dalej: MiFID). Wobec braku wprowadzenia przez MiFID innych kryteriów definicyjnych opcje tego typu spełniają definicję instrumentu finansowego w rozumieniu tejże dyrektywy.

powrót Varia Kiedy mamy do czynienia z opcjami i czy sposób wizualizacji wpływa na ich treść?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________