ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Optymalizacja podatkowa. Co to jest i jak z niej skorzystać?

wtorek, 02 grudnia 2014 17:46

Optymalizacja podatkowa. Co to jest i jak z niej skorzystać?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, a nie zobowiązań podatkowych. Optymalizacja podatkowa to takie układanie stosunków gospodarczych, które pozwala zapłacić najniższe z możliwych podatki.

Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. W orzecznictwie oraz w doktrynie prawa podatkowego podkreśla się natomiast, że zmniejszanie ciężaru opodatkowania może następować w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (ulgi, zwolnienia podatkowe, odliczenia itp.).

Przyjmuje się w związku z tym, że jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa.

Tak wynika z wyroków sądów administracyjnych, m.in. wyroku NSA z 25 maja 2012 r. II FSK 95 i 96/10,NSA z dnia 5 października 201r r. II FSK 1245 i 1246/05, WSA w Warszawie z dnia 29 września 2005 r. III SA/Wa 2404/05, WSA w Krakowie z dnia 19 lutego 2013 r. I SA/Kr 1698/12, WSA w Gdańsku z dnia 19 lutego 2014 r. I SA/Gd 1170/13, WSA w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2013 r. I SA/Bd 378/13 lub WSA w Krakowie z dnia 27 czerwca 2013 r. I SA/Kr 636/13lub WSA w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013 r. ISA/Wa 203/13, itd, itd.

Jakie działania może zatem podejmować podatnik, aby zapłacić jak najniższy podatek? Na pewno nie będzie to karuzela podatkowa, ale będzie to wybór odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, mimo że jest to sposób legalny, Ministerstwo Finansów tak zmieniło przepisy podatkowe aby działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej nie była już dłużej korzystna dla podatników. Do sposobów optymalizacyjnych należały także lokaty jednodniowe tzw. antybelkowe, oraz fundusze parasolowe, które również zniknęły z rynku po zmianie przepisów zainicjowanej przez Ministerstwo Finansów.

Optymalizacja podatkowa możliwa jest przy połączeniu spółek kapitałowych, w związku z wykorzystaniem instytucji obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jej udziałów, przy sprzedaży udziałów i akcji, przy opodatkowaniu dywidendy, w spółkach kapitałowych z wykorzystaniem znaków towarowych i własnej marki.

Możliwe jest również korzystanie z optymalizacji w przypadku spółek kapitałowych prowadzących działalność za granicą na tzw. terytoriach off shore. Pod pojęciem spółek offshorowych rozumie się pewien typ osób prawnych, które mogą być zakładane w państwach zaliczanych do kategorii rajów podatkowych.

Należy więc odróżnić takie postępowanie, od uchylania się od opodatkowania, czemu przeciwdziałać ma klauzula obejścia prawa. Rozwiązanie prawne w postaci klauzuli obejścia prawa stosowane jest do podatników podejmujących fikcyjne działania gospodarcze i tworzących sztuczne konstrukcje prawne, które mają im przynieść znaczne korzyści podatkowe.

Klauzula będzie dotyczyć wyłącznie zdarzeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz związanych z uczestnictwem w podmiotach gospodarczych (posiadanie udziałów, akcji, zarządzanie).

Ciężar dowodu unikania opodatkowania spocznie na organie podatkowym. Aby zastosować klauzulę, organ podatkowy będzie musiał wykazać, że korzyści podatkowe uzyskane przez fikcyjne konstrukcje prawne mają znaczny rozmiar, tj. przekraczają kwotę 50 tys. zł za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy. Limit ten oszacowano w oparciu o realne ceny oferowane przez konsulting za założenie i utrzymanie za granicą fikcyjnej spółki oraz obsługę prawną całego schematu unikania opodatkowania.

Oznacza to, że klauzula jest adresowana do dużych korporacji i bardzo zamożnych osób, bo w praktyce tylko tam są środki finansowe na taką „inwestycję", która ma się zwrócić w postaci uchylenia się od podatku w Polsce.

Negatywne zjawisko unikania opodatkowania istnieje w każdym kraju o gospodarce rynkowej, a klauzula generalna jest jednym z najczęściej spotykanych sposobów zwalczania tego zjawiska w krajach rozwiniętych. Wprowadzenie klauzuli jest również mocno zalecane przez Komisję Europejską i OECD.

Klauzula nie jest kierowana przeciwko optymalizacji podatkowej rozumianej jako prowadzenie realnego biznesu w sposób minimalizujący obciążenia podatkowe i korzystanie z ulg i korzystnych rozwiązań prawnych. Klauzula jest skierowana przeciwko unikaniu opodatkowania polegającym na tworzeniu sztucznych konstrukcji prawnych, oderwanych od realnego biznesu, których głównym celem jest uniknięcie podatku lub jego obniżenie. Unikanie opodatkowania zaburza konkurencyjność.

Korporacja, dysponująca wysoko kwalifikowaną obsługą prawną i środkami do budowy sztucznych, międzynarodowych schematów „parabiznesowych", unika podatku i przez to zyskuje przewagę rynkową nad przedsiębiorcą rzetelnie płacącym podatki w Polsce.

Klauzula ma pełnić rolę prewencyjną, aby unikanie opodatkowania wiązało się z ryzykiem utraty korzyści podatkowej uzyskanej w wyniku sztucznych konstrukcji prawnych. Zakłada się, że dziś stosowane agresywne schematy unikania opodatkowania zostaną zamknięte i nie będą tworzone nowe.

Polska klauzula proponowana w projekcie Ministerstwa Finansów ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw opiera się głównie na zaleceniach KE i ostatnich rozwiązaniach brytyjskich, które są najbardziej rozbudowane i szczegółowe. Większość krajów ma klauzule znacznie bardziej ogólne niż projektowana obecnie przez Ministerstwo Finansów.

Pewien stopień ogólności wynika z trudności stworzenia zamkniętego katalogu wszystkich sytuacji, do jakich można ją stosować. Wynika to z kreatywności sektora konsultingowego w tworzeniu sztucznych konstrukcji prawnych do unikania opodatkowania, opartych na rozwiązaniach podatkowych innych państw.

powrót Varia Optymalizacja podatkowa. Co to jest i jak z niej skorzystać?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________