ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia 3 tys. euro zamist 15 tys. euro. MF chce obniżyć limit rozliczeń gotówkowych

czwartek, 05 lutego 2015 18:28

3 tys. euro zamist 15 tys. euro. MF chce obniżyć limit rozliczeń gotówkowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów planuje obniżyć limit rozliczeń bezgotówkowych z obecnego poziomu 15.000 euro do 3.000 euro.

 

Taka propozycja znalazła się w projekcie założeń do ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Próg 3.000 euro obowiązywał do wcześniej przed wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co nastąpiło z dniem 21 sierpnia 2004 r., która zastąpiła ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.).

Zmniejszenie limitu gotówkowej płatności pomiędzy firmami sprawi, że znacznie większa część transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi będzie rejestrowana na rachunkach bankowych, co zmniejszy możliwość i chęć niektórych przedsiębiorców do nierejestrowania takich transakcji i nieodprowadzania należytego podatku, uzasadniło Ministerstwo Finansów.

W zakresie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się rachunkiem bankowym (art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Należy uznać, że mamy do czynienia z dokonywaniem lub przyjmowaniem płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jeżeli spełnione są 3 warunki:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca;
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji;
  3. płatność pozostaje w związku z działalnością gospodarczą.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, to przedsiębiorca bezwzględnie powinien dokonywać zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego. Obowiązek ten zapewnia warunki umożliwiające większą przejrzystość finansów prowadzonych przez przedsiębiorców. Ma to istotne znaczenie w prawie podatkowym, bowiem ogranicza możliwość uchylania się od płacenia podatków przez ukrywanie obrotów oraz w prawie karnym, ponieważ przeciwdziała zjawisku tzw. prania brudnych pieniędzy oraz udaremnianiu egzekucji wierzytelności.

Obowiązek ten odgrywa również istotną rolę w prawie cywilnym, chroniąc wierzyciela przed działaniami dłużnika - przedsiębiorcy, mającymi na celu usunięcie aktywów, koniecznych do zaspokojenia roszczeń (patrz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 maja 2009 r., I ACa 259/09).

powrót Varia 3 tys. euro zamist 15 tys. euro. MF chce obniżyć limit rozliczeń gotówkowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________