ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Kazus nr 46 Skarga kasacyjna

niedziela, 15 marca 2015 00:23

Kazus nr 46 Skarga kasacyjna

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Państwowa Komisja ds. Doradztwa Podatkowego opublikowała nowe kazusy na egzamin pisemny na doradcę podatkowego. M.in. wśród nowych zadań znalazł się kazus dotyczący nieodpłatnej umowy dożywocia.

Anna Nowak wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. We wniosku przedstawiła zdarzenie przyszłe – ma zamiar, przenieść własność lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od daty jego nabycia. Zadała pytanie, czy w tym stanie rzeczy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych? W ocenie Anny Nowak, umowa dożywocia nie ma charakteru odpłatnego, ponieważ nie wiąże się z koniecznością zapłaty określonej sumy pieniężnej. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121, dalej k.c.), dotyczące umowy dożywocia, wskazują, bowiem, że nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dożywotniej opieki, która nie jest świadczeniem pieniężnym. Ponadto wskazała, że świadczenia tego nie można wyrazić w pieniądzu, nie jest możliwe zastosowanie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 10991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej updof.). W interpretacji podatkowej Minister Finansów uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe. Zdaniem organu interpretacyjnego, umowa dożywocia jest jednym ze sposobów odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym jest mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof. Pojęcia odpłatnego zbycia nie można bowiem zawęzić wyłącznie do umowy sprzedaży i zamiany. Umowa dożywocia nie jest zawierana pod tytułem darmym. W zamian za przeniesienie własności skarżąca otrzyma określone świadczenie – dożywotnie utrzymanie. Skoro umowa dożywocia jest formą odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 updof, wywołuje określone konsekwencje podatkowe. Zgodnie z art. 19 updof przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia jest cena określona w umowie. Pojęcia ceny nie można przy tym zawężać wyłącznie do wartości sprzedaży określonej w pieniądzu. W przypadku umowy dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości o określonej wartości, nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Tym samym ceną w umowie dożywocia będzie wartość rynkowa nieruchomości. Zdaniem organu, skutki podatkowe zawarcia umowy dożywocia należy oceniać nie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, lecz w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wezwawszy bezskutecznie organ do usunięcia naruszenia prawa, skarżąca wniosła do WSA skargę, w której podniosła zarzut naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c updof poprzez jego błędna wykładnię i przyjęcie że umowa dożywocia jest odpłatnym byciem nieruchomości i stanowi źródło przychodu. Zdaniem skarżącej, niezasadnie organ przyjął, że do ustalenia podstawy opodatkowania będzie mieć zastosowanie art. 19 ust.1 updof. WSA w warszawie oddalił skargę wyrokiem z dnia 5 listopada 2014 r. III SA/Wa 1547/14. Wskazał, że z tytułu umowy dożywocia należy zapłacić podatek dochodowy na analogicznych zasadach jak przy rozliczaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Przychodem jest wartość rynkowa nieruchomości, która należy określić na podstawie cen rynkowych. Uzasadniając ten pogląd, Sąd przypomniał treść art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i art. 19 ust. 1 updof. Sąd odwołał się także do przepisów kodeksu cywilnego wskazując, że umowa dożywocia ma charakter odpłatny, to także przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości na jej podstawie powinien zostać opodatkowany w ten sam sposób, jak odpłatne zbycie dokonane na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany.
Wyrok sądu i instancji wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi w dniu 7 stycznia 2015 r. Jako pełnomocnik Anny Nowak sporządź skargę kasacyjną.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak prawidłowo rozwiązać ten kazus, wykup subskrypcję miesięczną za 99 zł...


powrót Varia Kazus nr 46 Skarga kasacyjna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________