ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Kara umowna w niepracowniczych stosunkach zobowiązaniowych

poniedziałek, 27 lipca 2015 13:03

Kara umowna w niepracowniczych stosunkach zobowiązaniowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zleceniobiorca może zgodnie z zasadą swobody umów zobowiązać się wobec zleceniodawcy do niepodejmowania działań konkurencyjnych w czasie trwania umowy.

Istota kary umownej uregulowanej w art. 483 § 1 Kodeksie cywilnym, wyraża się w tym, iż zarówno samo jej zastrzeżenie jak i szczegółowe jej uregulowanie zależą od umownego uznania i ułożenia przez strony. Ma do niej w pełni zastosowanie zasada swobody umów. Ocena skuteczności postanowienia umownego kreującego obowiązek zapłaty kary umownej podlega jednak kontroli w oparciu o granice wyznaczane przez przepisy o charakterze imperatywnym, w kontekście ograniczeń swobody umów, obejścia prawa, jak i ewentualnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego).

Nie do zaakceptowania jest przewidziana przez strony kara umowna, skoro prowadzi do rażącego pokrzywdzenia jednej ze stron, ograniczając swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, w sposób nieuzasadniony stosunkiem prawnym łączącym strony, jego uwarunkowaniami faktycznymi, w sposób nieadekwatny do celu ochrony, którą zamierzała uzyskać strona przez jej wprowadzenie.

Tak wynika z orzecznictwa Sadu Najwyższego dotyczącego możliwości stosowania kar umownych z tytułu klauzuli zakazu konkurencji w przypadku umów cywilnoprawnych (np. zlecenie) pod pewnymi jednak warunkami.

 

powrót Varia Kara umowna w niepracowniczych stosunkach zobowiązaniowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________