ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Karty zbliżeniowe i limit dzienny transakcji

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:20

Karty zbliżeniowe i limit dzienny transakcji

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Bank ma obowiązek zapewnić swojemu klientowi możliwość posiadania karty płatniczej bez funkcjonalności zbliżeniowej. Próg odpowiedzialności użytkowników kart za transakcje oszukańcze wykonane za pomocą funkcjonalności zbliżeniowej wynosi 50 euro. W pozostałym zakresie, po przekroczeniu kwoty 50 euro, straty finansowe zobowiązany jest ponieść wydawca karty płatniczej.

Do zagadnienia dziennych limitów transakcji płatniczych dokonywanych w trybie offline odnoszą się: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873, z późn. zm.) oraz "Rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych", przyjęte przez Radę ds. Systemu Płatniczego, która jest organem opiniodawczo-doradczym przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Wspomniane rekomendacje zawierają zestaw zaleceń związanych z wydawaniem, akceptowaniem i obsługą kart płatniczych z funkcją zbliżeniową, których wdrożenie przez wszystkie podmioty zaangażowane w te działania, zostało uznane za niezbędne dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników obrotu bezgotówkowego.

Realizacja tych rekomendacji powinna przełożyć się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa odczuwanego przez posiadaczy tych kart i zwiększenie ich zaufania do tego instrumentu płatniczego, co w konsekwencji skutkować powinno dalszym rozwojem obrotu bezgotówkowego.

Dnia 14 kwietnia 2014 r. Związek Banków Polskich przedstawił na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego podsumowanie wdrożenia Rekomendacji przez banki, wydawców kart. Rada przyjęła sprawozdanie stwierdzając w nim że "zdecydowana większość banków - wydawców kart realizuje przedmiotowe rekomendacje".

Zarówno rekomendacje, jak i obowiązująca ustawa o usługach płatniczych gwarantuje instrumenty ochronne użytkownikom kart płatniczych z funkcją zbliżeniową. Należy zauważyć, że autoryzacja transakcji dokonywanych karta płatniczą, przeprowadzana w trybie online, która pozwala na weryfikację limitów dziennych oraz salda rachunku płatniczego, nie jest jedyną formą zabezpieczenia zbliżeniowych kart płatniczych.

Każda karta wyposażona jest również w aplikację weryfikującą liczbę lub wartość transakcji dokonanych od ostatniej autoryzacji wykonanej w trybie online. W momencie przekroczenia ustalonego limitu karta wymusza przeprowadzenie transakcji z użyciem numeru PIN. Limity ustalane są przez wydawcę karty płatniczej i z uwagi na bezpieczeństwo nie są one, zazwyczaj, udostępniane klientom banku. Jednocześnie z uwagi na charakterystykę transakcji zbliżeniowych (transakcje bez potrzeby potwierdzania PIN-em do wysokości 50 zł) limity te w przeważającej liczbie przypadków pozwalają na uniknięcie możliwości przekroczenia ustalanych przez klienta banku dziennego limitu wartości transakcji.

Punkty 1.1. oraz 1.2. ww. Rekomendacji, wskazują, iż bank ma obowiązek zapewnić swojemu klientowi możliwość posiadania karty płatniczej bez funkcjonalności zbliżeniowej (co zrealizowane może być albo poprzez wyłączenie funkcjonalności zbliżeniowej na karcie, która posiada taką funkcjonalność, albo wydanie karty bez takiej funkcjonalności). Klienci banków, którzy mają wątpliwości co do bezpieczeństwa takich instrumentów nie są do ich posiadania zmuszani.

Jednocześnie zgodnie z Rekomendacją klienci banków muszą być informowani o możliwości przekroczenia salda w wyniku korzystania z karty zbliżeniowej (pkt 1.5. Rekomendacji), zaś sami wydawcy zobowiązali się do zarządzania swoimi systemami w taki sposób, by zminimalizować to ryzyko (pkt 1.6.). Co więcej należy podkreślić, że Rekomendacje w trosce o środki pieniężne klientów banków zobligowały banki do niezwłocznego zwrotu środków pieniężnych, w przypadku, gdy zniknięcie środków nastąpiło po zastrzeżeniu karty w wyniku funkcjonowania w trybie offline.

Dodatkowo wydawcy kart, na podstawie Rekomendacji, ograniczyli próg odpowiedzialności użytkowników kart za transakcje oszukańcze wykonane za pomocą funkcjonalności zbliżeniowej do poziomu 50 euro (z poziomu 150 euro zapisanego w ww. ustawie). W pozostałym zakresie, po przekroczeniu kwoty 50 euro, straty finansowe zobowiązany jest ponieść wydawca karty płatniczej.

Niezależnie od powyższych instrumentów ochronnych zapewnionych przez ww. Rekomendację wskazać należy, że również obowiązująca ustawa o usługach płatniczych, zawiera regulacje dotyczące m.in. autoryzacji transakcji płatniczych, odpowiedzialności płatnika za nieautoryzowane transakcje, czy ciężaru dowodu, że transakcja płatnicza była autoryzowana.

Należy także dodać, że skala oszustw z użyciem kart płatniczych (nie tylko zbliżeniowych) jest niewielka w porównaniu do całości obrotu kartami w Polsce i wynosi - wg danych banków - zaledwie 0,006% wartości tego obrotu, a od strony agentów rozliczeniowych - 0,002%. Podobne wielkości w poprzednich latach sytuowały Polskę wśród krajów Unii Europejskiej na pozycji państw o najniższych wskaźnikach transakcji oszukańczych w liczbie i wartości transakcji kartowych.

powrót Varia Karty zbliżeniowe i limit dzienny transakcji

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________