ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Blokada środków na rachunku bankowym

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:33

Blokada środków na rachunku bankowym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Bank na podstawie umowy o prowadzenie rachunku bankowego, Prawo bankowe lub inne przepisy, a nawet regulamin banku może dokonać blokady środków znajdujących się na rachunku bankowym. Środki mogą być zablokowane na każdym rachunku, np. prowadzonym w celu obsługi rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą (bieżącym, pomocniczym) lub w celu gromadzenia oszczędności. Posłużono się bowiem ogólnym określeniem "rachunek bankowy" bez skonkretyzowania jego typu.

Postępowanie w zakresie stosowanej przez banki blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym następuje w oparciu o art. 106a ust. 3-11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 2015.128). W przepisach tych określono przesłanki, po zaistnieniu których bank może dokonać blokady środków na rachunku bankowym. Jest to jedynie uprawnienie, a nie obowiązek banku, o czym przesądza użycie w treści art. 106a ust. 3 ww. ustawy zwrotu "bank jest uprawniony do dokonania blokady środków na rachunku".

Blokada środków może jednak nastąpić jedynie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku bankowym środki w całości lub w części pochodzą z przestępstwa innego niż finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub mają z nim związek.

Ponadto wyraźnie określono, że blokada może nastąpić wyłącznie do wysokości zgromadzonych na rachunku środków, co do których zachodzi takie podejrzenie, i nie może trwać dłużej niż 72 godziny. Oznacza to, że można również dokonać blokady środków na czas krótszy od określonego w przepisie ustawy.

W praktyce bankowej występuje kilkadziesiąt typów blokady rachunku. Można je podzielić na trzy zasadnicze grupy:

  1. blokady związane z przeprowadzeniem transakcji płatniczej,
  2. blokady wynikające z zajęcia rachunku w postępowaniu egzekucyjnym albo innego rodzaju decyzji uprawnionego organu władzy państwowej (np. postanowienia prokuratora),
  3. blokady o charakterze zabezpieczającym.

Najliczniejszą grupę stanowią blokady, które są dokonywane w następstwie złożenia przez użytkownika (płatnika lub odbiorcę) zlecenia płatniczego odnośnie do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Takie blokady mogą występować m.in. w następujących sytuacjach:

  1. złożenie zlecenia płatniczego z przyszłą datą wykonania,
  2. zapłata kartą płatniczą (po autoryzacji i autentykacji transakcji, ale przed jej rozliczeniem),
  3. potwierdzenie czeku przez bank.

Zgodnie z art. 106a ust. 8 ustawy - Prawo bankowe, blokada środków na rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od otrzymania przez prokuratora zawiadomienia banku o jej dokonaniu, nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.

Powyższy art. 106a ust. 8 odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której nie zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, natomiast art. 106a ust. 9 odsyła, w sprawach nieuregulowanych w ustawie - Prawo bankowe, do przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 106a ust. 3 Prawa bankowego, bank może dokonać blokady środków na rachunku, w całości lub w części, wyłącznie do wysokości środków, co do których zachodzi podejrzenie, iż mają związek z przestępstwem.

Bank może dokonać blokady środków wyłącznie w przypadku uzasadnionego podejrzenia przestępstwa i jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie prokuratora. Jeżeli zatem na rachunkach, na których dokonano blokady środków, znajdowały się również inne środki pieniężne, które nie budziły zastrzeżeń banku, nie powinny one stać się przedmiotem blokady.

Sposób postępowania ze środkami zgromadzonymi na rachunku w przypadku powzięcia przez bank podejrzenia, iż pochodzą one z przestępstwa, może wynikać również z samej umowy lub z regulaminu banku. Zgodnie z art. 60 ustawy - Prawo bankowe, np. okoliczności rozwiązania umowy rachunku bankowego mogą zostać wskazane w tej umowie.

powrót Varia Blokada środków na rachunku bankowym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________