ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Artykuły w etykietach: stosunek pracy
Varia
piątek, 11 grudnia 2015 12:44

Od 2016 wyższa płaca minimalna

Od 1 stycznia 2016 roku, minimalne wynagrodzenie dla pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie z 1 750 zł brutto do 1 850 zł brutto.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Zleceniobiorca może zgodnie z zasadą swobody umów zobowiązać się wobec zleceniodawcy do niepodejmowania działań konkurencyjnych w czasie trwania umowy.

Opublikowane w Inne

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie ma zastosowania do odszkodowania wypłacanego w związku z powstrzymaniem się od działalności konkurencyjnej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 25 listopada 2013 16:26

Kolacja wigilijna dla pracowników i zleceniobiorców

Pracodawca zamierza zorganizować swoim pracownikom i zleceniobiorcom kolację wigilijną w restauracji w formie tzw. szwedzkiego stołu. Czy koszt takiej kolacji będzie przychodem dla osób, które wezmą w niej udział i czy będzie można wydatek na zorganizowanie tego przedsięwzięcia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 29 maja 2013 13:36

Stosowanie weksli w stosunkach pracy

Państwowa Inspekcja Pracy uważa, że zasady odpowiedzialności materialnej pracowników reguluje Kodeks pracy i w tym zakresie należałoby uznać za niedopuszczalne stosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź, jak obliczyć przychód pracownika w przypadku organizacji np. imprezy choinkowej dla dzieci pracownika.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pracownik, który przyjdzie na imprezę integracyjną organizowaną przez pracodawcę, musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to dla niego przychód z nieodpłatnego świadczenia otrzymanego od zakładu pracy. Nie jest przy tym istotne, co konkretnie i w jakiej ilości pracownik na takiej imprezie zje czy wypije. Tak orzekł w wyroku z dnia 12 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1428/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 02 października 2012 10:10

Prawo do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy

W dnu 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę z wniosku grupy senatorów dotyczącą uzyskania prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Czy uczestnictwo w imprezie integracyjnej skutkuje dla pracownika powstaniem przychodu ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?

W piśmie z dnia 29 sierpnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wypowiedział się na temat ewentualnego zwolnienia od podatku dochodowego świadczeń uzyskanych przez pracownika emeryta z ZFŚS byłego pracodawcy (IPTPB2/415-388/11-3/12-S/DS).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy kwota odprawy wypłacona zwolnionemu pracownikowi z przyczyn leżących po jego stronie jest zwolniona z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 1 z 3
powrót Varia Artykuły w etykietach: stosunek pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________