ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy

Sprawdź, czy jednorazowa rekompensata wypłacona pracownikom, którzy ostatnią nagrodę jubileuszową otrzymali w okresie krótszym, niż 5 lat podlega obowiązkowi opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Sprawdź, kiedy przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność przysługuje uprawnienie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, tj. na zasadach preferencyjnych.

Sprawdź, czy refundacja kosztów biletów miesięcznych pracownikom dojeżdżającym do pracy może zostać wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Sprawdź, czy i kiedy sfinansowanie w całości pracownikom przez pracodawcę polisy ubezpieczenia na życie, ze stosunku pracy w okresie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy i zasiłku macierzyńskiego stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przedsiębiorca zwraca osobom wykonującym umowę zlecenia koszty podróży odbywanych w celu należytego wykonania zlecenia samochodami niebędącymi własnością zleceniodawcy (prywatnymi). Zwrot następuje na podstawie ewidencji, która dokumentuje przebieg pojazdu. Sprawdź, czy od ustalonych w ten sposób i zwróconych przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorcy kwot należy odprowadzać składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, zdrowotne a także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Nawet jednodniowe opóźnienie we wpłacie składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne pozbawia prawa do zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy. Tak uznał w wyroku z dnia 17 maja 2012 r. Sąd Najwyższy (I UK 408/11).

Strona 9 z 29
powrót ZUS i Prawo pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________