ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Urlop szkoleniowy dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych

czwartek, 22 marca 2012 11:20

Urlop szkoleniowy dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy pracownik podnoszący kwalifikacje na studiach podyplomowych ma prawo do urlopu szkoleniowego.

W piśmie z dnia 6 lutego 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Prawa Pracy wypowiedział się w kwestii urlopów szkoleniowych dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych (DPR-III-053-96/TW/Agr/12).

Uchwalenie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 105, poz. 655), która wprowadziła do Kodeksu pracy nowe przepisy w zakresie podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z Art. 1032 §1 pkt 4 Kodeksu pracy, pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz.U. z 2009 r. nr 11, poz. 61), które obowiązywało do dnia 30 września 2011 r., prawo do urlopu szkoleniowego określonego w powołanym przepisie Kodeksu pracy przysługiwało także pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych, jeżeli są spełnione przesłanki wynikające z przepisu §8 powołanego rozporządzenia, tzn. jeżeli program takich studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

W dniu 1 października 2011 r., weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. nr 196, poz. 1167). Przepis §6 rozporządzenia, wśród warunków wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wymienia m.in. "złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program kształcenia studiów podyplomowych".

Taka zmiana stanu prawnego, w ocenie MPiPS, może być interpretowana w ten sposób, iż pracownik kończący studia podyplomowe w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zgodnie z przepisami art. 1031-1035 pkt 4 Kodeksu pracy, jest bowiem konieczność przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowania się i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Odnosząc się natomiast do pracowników, którzy podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych rozpoczęli przed dniem wejścia w życie obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, należy uznać, iż przysługuje im prawo do urlopu szkoleniowego na zasadach dotychczasowych. Powyższe wynika bowiem z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455), który stanowi, iż studia podyplomowe prowadzone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone do ich zakończenia na zasadach dotychczasowych.

Mając na względzie fakt, iż powołana wyżej ustawa nowelizująca weszła w życie także w dniu 1 października 2011 r. (art. 38 tej ustawy), należy uznać, iż wszyscy pracownicy - uczestnicy studiów podyplomowych, którzy naukę podjęli przed wskazaną powyżej datą, mają prawo do 21 dni urlopu szkoleniowego w ostatnim roku studiów, jeżeli program tych studiów przewidział złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

powrót ZUS i Prawo pracy Urlop szkoleniowy dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________