ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Mniej kar dla płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

piątek, 01 czerwca 2012 09:54

Mniej kar dla płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 31 maja 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz. 611). Dzięki tej zmianie za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek na osobę fizyczną będącą płatnikiem składek nie będzie można nałożyć jednocześnie opłaty dodatkowej oraz kary za wykroczenie lub kary za przestępstwo.

Płatnicy składek ZUS naruszający zasady ich opłacania nie będą karani dwukrotnie za ten sam czyn.

Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. (P 29/09) (Dz.U. nr 225, poz. 1474), zgodnie z którym z dniem 31 maja 2012 r. przestał obowiązywać art. 218 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553, ze zm.) oraz art. 24 ust. 1, art. 98 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Osoba fizyczna będąca płatnikiem składek za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek ZUS mogła zostać, na mocy ww. przepisów, ukarana podwójnie z tytułu nieopłacania składek lub opłacania ich w zaniżonej wysokości:

  • opłatą dodatkową oraz
  • zgodnie z przepisami Kodeksu karnego.

Opłata dodatkowa, którą wymierza ZUS w przypadku nieopłacania składek lub opłacania ich w zaniżonej wysokości wynosi od 1% do 100% nieopłaconych składek i jest stosowana adekwatnie do nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie obowiązku opłacania składek i okoliczności, które do nich doprowadziły. Sankcja za ten sam czyn według Kodeksu karnego jest nakładana na tego kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. Karą jest grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2.

Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. wprowadziła w art. 24 ust. 1 ww. ustawy systemowej zastrzeżenie, z którego wynika, iż podleganie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie stanowi negatywną przesłankę dla wymierzenia dodatkowej opłaty. Zatem płatnikowi będącemu osobą fizyczną skazanemu prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, ZUS nie może wymierzyć dodatkowej opłaty.

W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie dotyczące nieopłacenia lub zaniżenia wysokości składek postępowania o wymierzenie dodatkowej opłaty płatnikowi składek będącemu osobą fizyczną za ten sam czyn nie będzie wszczynane, a wszczęte ulegnie zawieszeniu do dnia zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie.


W razie prawomocnego skazania płatnika będącego osobą fizyczną za przestępstwo lub wykroczenie polegające na nieopłaceniu lub zaniżeniu wysokości składek wszczęte postępowanie o wymierzenie dodatkowej opłaty będzie umorzone z urzędu. W przypadku gdy była już wydana decyzja o wymierzeniu dodatkowej opłaty decyzja ta będzie uchylona z urzędu, a pobrana opłata będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami.

Jednocześnie ZUS nie został całkowicie pozbawiony instrumentu dyscyplinującego, jakim jest dodatkowa opłata. W wypadku jednostek organizacyjnych, którym przysługuje przymiot płatnika składek, ZUS nadal będzie mógł wymierzać tego typu sankcję.

powrót ZUS i Prawo pracy Mniej kar dla płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________