ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Małżonek wspólnika. Osoba współpracująca czy pracownik?

środa, 06 czerwca 2012 18:58

Małżonek wspólnika. Osoba współpracująca czy pracownik?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W spółce zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę mąż jednego ze wspólników spółki jawnej. Czy powinien on podlegać ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca czy jako pracownik?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wskazał, iż zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są pracownikami; za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Potwierdzeniem powyższego jest zapis zawarty w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), który stanowi, iż pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z art. 8 ust. 11 ww. ustawy, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Ponadto, jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących to dla celów ubezpieczeń społecznych, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy systemowej, traktowany jest jako osoba współpracująca. Jednakże kryterium decydującym oprócz istnienia stopnia pokrewieństwa i pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym jest współpraca przy prowadzeniu tej działalności.

Jeżeli umowa o pracę z małżonkiem wspólnika spółki cywilnej została zawarta ze spółką, oznacza to, że pracodawcą jest ta spółka. W konsekwencji powyższego, małżonek jednego ze wspólników spółki jawnej będzie podlegał ubezpieczeniom jako pracownik (interpretacja indywidualna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 maja 2011 r., DI/200000/451/237/2011).

powrót ZUS i Prawo pracy Małżonek wspólnika. Osoba współpracująca czy pracownik?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________