ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Członek zarządu w spółce. Podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym

piątek, 22 czerwca 2012 11:55

Członek zarządu w spółce. Podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy powołanie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na stanowisko członka zarządu spółki stanowi podstawę do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz obowiązkiem odprowadzania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, mającą osobowość prawną, działającą w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały, ponoszącą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Zdolność do czynności prawnych spółki z o.o. realizuje zarząd spółki. Jego kompetencje określone są generalnie jako prowadzenie spraw i reprezentacja. W myśl art. 201 §4 Kodeksu spółek handlowych, członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego, np. umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Jednakże to od woli spółki zależy czy to stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określono w art. 6 z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem. Powołany przepis nie zalicza do ubezpieczonych osoby pełniącej funkcję członka zarządu spółki pod warunkiem, że funkcja ta nie jest wykonywana w ramach stosunku prawnego określonego w tym przepisie (np. umowa o pracę).

Członkowie zarządu spółki sprawują funkcje oraz wypełniają swoje obowiązki za wynagrodzeniem na podstawie powołania zgodnie z art. 201 Kodeksu spółek handlowych. Spółka nie musi zawierać z członkami zarządu dodatkowych umów, np. o pracę lub cywilnoprawnych.

Jeżeli zatem członków zarządu spółki nie łączy ze spółką żaden inny stosunek zobowiązaniowy, oprócz powołania na podstawie art. 201 §4 Kodeksu spółek handlowych, z tytułu którego pobierane byłoby wynagrodzenie od spółki, pełnienie funkcji członka zarządu nie jest tytułem rodzącym obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Obowiązek opłacania składek będzie wynikał z podstawy prawnej wykonywania zarządu. Samo powołanie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, na stanowisko członka zarządu spółki nie stanowi jeszcze podstawy do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

Ustawa systemowa nie określa powołania na stanowisko członka zarządu spółki jako odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Z tego natomiast wynika zarazem brak obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego jak i brak konieczności odprowadzania składek na FGŚP.

Należy bowiem rozróżnić stosunek korporacyjny, jaki wiąże członka zarządu ze spółką od stosunku pracy lub innej umowy na podstawie której zarząd jest wykonywany. Stosunek korporacyjny spółka - członek zarządu, oparty jest o art. 201 §4 i art. 368 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli tylko na tej podstawie wykonywany jest zarząd i członek zarządu pobiera wynagrodzenia to ww. nie jest podstawą do oskładkowania.

powrót ZUS i Prawo pracy Członek zarządu w spółce. Podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________