ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Żona wspólnika spółki z o.o. Kiedy podlega ubezpieczeniom społecznym?

piątek, 22 czerwca 2012 12:39

Żona wspólnika spółki z o.o. Kiedy podlega ubezpieczeniom społecznym?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy żona wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudniona w tejże spółce na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są pracownikami; za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy - jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Natomiast stosownie do ustępu 11 powyższego artykułu, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Potwierdzeniem powyższego jest treść art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), zgodnie z którymi pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, natomiast pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.\

Zasada stanowiąca, że pracownik spełniający powyższe kryteria dla celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jak osoba współpracująca nie ma jednak zastosowania jeżeli umowa o pracę zawarta jest ze spółką. Pracownik ma zawartą umowę ze spółką, będącą jego pracodawcą a nie ze wspólnikiem spółki.

Skoro żona wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła z tą spółką umowę o pracę to w rezultacie powyższego pracodawcą na rzecz którego świadczona jest praca jest spółka. W konsekwencji powyższego żona wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudniona w tejże spółce na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik.

powrót ZUS i Prawo pracy Żona wspólnika spółki z o.o. Kiedy podlega ubezpieczeniom społecznym?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________