ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Praca wykonywana podczas służby wojskowej przy ustalaniu wysokości emerytury

czwartek, 12 lipca 2012 11:57

Praca wykonywana podczas służby wojskowej przy ustalaniu wysokości emerytury

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Służba wojskowa jest samodzielnym tytułem do ubezpieczenia, niezależnym od stosunku pracowniczego. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piżmie z dnia 27 czerwca 2012 r. (SPS-023-5318/12).

Przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) szczegółowo określają zasady zaliczania okresów zatrudnienia, dzieląc te okresy na okresy składkowe i nieskładkowe.

Okresy składkowe dzieli się na okresy składkowe sensu stricto (czyli okresy, za które została faktycznie opłacona składka, a więc okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne) oraz na tzw. fikcyjne okresy składkowe, za które faktycznie nie uiszczano składek.

Takim fikcyjnym okresem składkowym (co do zasady uwzględnianym zarówno przy ustalaniu prawa do emerytury, jak i przy obliczaniu jej wysokości) jest okres czynnej służby wojskowej (służby wojskowej żołnierzy zawodowych, zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych i okresowej służby wojskowej lub pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - art. 59 ustawy o powszechnym obowiązku obrony).

Zaliczenie okresu służby wojskowej do okresów składkowych należy wywieść wprost z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych bez potrzeby wypełniania jakichkolwiek dalszych warunków.

Należy ponadto mieć na uwadze, że w myśl art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) służba wojskowa jest samodzielnym tytułem do ubezpieczenia, niezależnym od stosunku pracowniczego.

Zatem okres pracy w czasie odbywania służby wojskowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa nie może być uwzględniany przy ustalaniu wysokości świadczenia emerytalnego.

Ponadto okres służby wojskowej jest składkowym okresem ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego, który odbył taką służbę, i nie stanowi podstawy do uwzględnienia go jako okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu wynikającemu ze stosunku pracy, jak również z tytułu wykonywania pracy w ramach odbywania służby wojskowej.

powrót ZUS i Prawo pracy Praca wykonywana podczas służby wojskowej przy ustalaniu wysokości emerytury

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________