ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Odprawa wypłacona pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Składki na ZUS

sobota, 25 sierpnia 2012 19:11

Odprawa wypłacona pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Składki na ZUS

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy kwota odprawy wypłacona zwolnionemu pracownikowi z przyczyn leżących po jego stronie jest zwolniona z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Pracodawca zamierza za uprzednim wypowiedzeniem rozwiązać umowę o pracę z pracownicą z przyczyn leżących po stronie pracownicy z powodu jej słabej dyspozycyjności w związku z jej częstymi nieobecnościami w pracy. Jednocześnie pomimo braku takiego obowiązku ma zamiar wypłacić pracownicy dobrowolną odprawę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (które wynosi 9.000 zł brutto miesięcznie) - łącznie 54.000 zł brutto.

 

Przedsiębiorca powziął wątpliwość, co do obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaconej pracownicy kwoty dobrowolnej odprawy.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 późn. zm.).

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią natomiast przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 późn. zm.).

W §2 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia zawarte jest wyłączenie określonych należności, jako nie wchodzących do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, bowiem "odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy".

W świetle powyższego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Ustawodawca wyłączył między innymi odprawy wypłacane pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zaś użycie zwrotu "w tym" skutkuje, iż wymienione w powyższym przepisie przypadki rozwiązania lub ustania stosunku pracy ma charakter wyłącznie przykładowy i obejmuje zarówno odprawy przysługujące pracownikowi na podstawie przepisów prawa pracy, jak i odprawy przysługujące na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych (układ zbiorowy pracy, lub przepisy o wynagrodzeniu), jak również zawartego porozumienia z konkretnym pracownikiem.

Jedynym warunkiem wyłączenia wypłaconej odprawy z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest istnienie bezpośredniego związku między wypłata świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy.

Mając zaś na uwadze treść art. 81 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), który wprowadza zasadę, iż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, to wartość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie stanowi również dla pracownika podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

powrót ZUS i Prawo pracy Odprawa wypłacona pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Składki na ZUS

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________