ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Wzrost płacy minimalnej od 2013

piątek, 14 września 2012 09:13

Wzrost płacy minimalnej od 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Już przesądzone, płaca minimalna w 2013 r. wyniesie 1.600 zł.

Od 1 stycznia 2003 r. problematykę minimalnego wynagrodzenia za pracę reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).

Ustawa wyznacza coroczny obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, pozostawiając uzgodnienie maksymalnego wzrostu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W terminie do dnia 15 czerwca każdego roku Rada Ministrów zobowiązana jest przedstawić Trójstronnej Komisji propozycję kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku następnym oraz szereg informacji o charakterze prognostyczno- statystycznym.

Proponowana kwota uwzględnia co najmniej wzrost o prognozowany na dany rok stopień inflacji, zwiększany dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu produktu krajowego brutto (PKB), jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest mniejsza od połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W celu utrzymania realnej wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustawa przewiduje stosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w sytuacji, gdy rzeczywisty wskaźnik cen różni się od wskaźnika prognozowanego.

Jeśli Trójstronna Komisja nie osiągnie porozumienia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Ministrów. Wysokość minimalnego wynagrodzenia określona przez Radę Ministrów nie może być mniejsza od zaproponowanej Trójstronnej Komisji do negocjacji.

Przy podejmowaniu decyzji o wysokości minimalnego wynagrodzenia należy mieć na względzie także skutki z tego tytułu dla budżetu państwa. Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje bowiem automatyczny, znaczący wzrost wydatków budżetu państwa z tytułu finansowania następujących wynagrodzeń i składek, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę:

  1. składki na ubezpieczenia społeczne osób duchownych,
  2. wynagrodzenia za pracę skazanych,
  3. składki na ubezpieczenie zdrowotne funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę kandydacką,
  4. naliczanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia z jednej strony zwiększa dochód rozporządzalny pracowników uzyskujących wynagrodzenie za pracę na tym poziomie, z drugiej jednak skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia często są niekorzystne dla tej grupy osób.

Wysokość płacy, jaką otrzymuje pracownik, jest bowiem nierozerwalnie związana z wydajnością jego pracy, zaś firmy nie są skłonne wynagradzać pracowników ponad wartość ich pracy, mierzonej wartością produktu, jaki są w stanie wytworzyć. Tak więc znaczne podwyższenie płacy minimalnej ogranicza legalne zatrudnienie osób, których produktywność pracy jest na tyle niska, że płaca, jaką jest w stanie zaoferować pracodawca, nie przewyższa wysokości płacy minimalnej.

W konsekwencji może prowadzić do powstania bezrobocia, w szczególności wśród osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi. Tak więc próba poprawienia sytuacji osób o najniższych dochodach poprzez postulowane wyraźne podniesienie płacy minimalnej może mieć odwrotne do zamierzonych skutki, gdyż paradoksalnie tego typu działania pogarszają, a nie poprawiają, pozycję osób i tak będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Znaczne podwyższenie wynagrodzenia minimalnego może mieć także negatywne skutki dla lokalnych rynków pracy lub sektorów gospodarki, gdzie relacja pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym a wynagrodzeniem przeciętnym jest niska. W skali makroekonomicznej zbyt wysoki poziom wynagrodzenia minimalnego może zachęcać do zatrudniania w szarej strefie i prowadzić do wzrostu presji inflacyjnej. Skutkować może także osłabieniem pozycji konkurencyjnej niektórych przedsiębiorstw, w których konieczność podwyżki płac przełoży się na podniesienie cen produktów, zmniejszając tym samym ich atrakcyjność w porównaniu z towarami produkowanymi w innych krajach (np. Chinach) lub powodując spadek sprzedaży w firmach produkujących na eksport.

Tylko w 7 państwach UE na 20, wynagrodzenie to przekracza wartość 1000 euro. Jednakże porównywanie poziomów wynagrodzenia minimalnego wyrażonego w określonej walucie pomiędzy różnymi krajami nie oddaje rzeczywistej siły nabywczej tego wynagrodzenia. Dlatego też dużo lepszą miarą jest wyrażenie tego wynagrodzenia w PPP (purchasing power parities), parytecie siły nabywczej, a więc uwzględniając także ilość towarów i usług, które za to wynagrodzenie można nabyć w danym państwie.

powrót ZUS i Prawo pracy Wzrost płacy minimalnej od 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________