ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Prawo do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy

wtorek, 02 października 2012 10:10

Prawo do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dnu 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę z wniosku grupy senatorów dotyczącą uzyskania prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim z powodu uzyskania przez emeryta przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego po nabyciu prawa do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą skutkuje zawieszeniem prawa do emerytury również wobec emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury na mocy wcześniejszych przepisów, bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy z art. 2, art. 21, art. 64 Konstytucji oraz art. 1 deklaracji Protokołu dodatkowego nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W ocenie wnioskodawców kwestionowany przepis wprowadzając art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zachowuje wymogu niedziałania prawa wstecz. Wejście bowiem w życie art. 103a powoduje zawieszenie prawa do emerytury wobec wszystkich osób, które nabywając prawo do emerytury nie rozwiążą stosunku pracy łączącego je z pracodawcami, na rzecz których wykonywali pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Ustawodawca nie przewidział przepisu wyłączającego z tego wymogu osób, które skorzystały z wcześniejszej możliwości nabycia prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy,co zdaniem wnioskodawców jest sprzeczne z Konstytucją.

Kwestionowany przepis wprowadzając art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS narusza zatem konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych. Jest ponadto sprzeczny z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, gdyż rażąco zmienia stan prawny mimo prowadzonej wcześniej polityki państwa.

Zdaniem wnioskodawców wprowadzenie regulacji zmuszającej dotychczas zatrudnionych i równocześnie pobierających emeryturę do rezygnacji z zatrudnienia pod rygorem zawieszenia prawa do emerytury narusza również art. 2 i 64 Konstytucji oraz art. 1 Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które chronią prawo własności.

Rozprawa z tego wniosku była już wielokrotnie odraczana.

powrót ZUS i Prawo pracy Prawo do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________