ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie

czwartek, 09 maja 2013 11:28

Wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 1 czerwca 2013 r. wzrasta wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Emeryci i renciści będą mogli zarobić więcej nie tracąc prawa do wypłaty świadczeń.

W komunikacie z dnia 13 maja 2013 r. Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosło 3.740,05 zł. Jest ono wyższe o 49,75 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r., które wynosiło 3.690,30 zł.

Stąd kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 dnia czerwca 2013 r. będzie wynosiła 2.618,10 zł (do dnia 31 maja 2013 r. kwota ta wynosi 2.583,30 zł), natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 4.862,10 zł (do dnia 31 maja 2013 r. 4.797,40 zł).

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Świadczenia zostają zmniejszone gdy emeryt lub rencista osiąganie dodatkowo przychód w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, które ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwartalnych komunikatach.

Jeżeli kwota osiągniętego przychodu przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

powrót ZUS i Prawo pracy Wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________