ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla członka rady nadzorczej

poniedziałek, 12 sierpnia 2013 13:22

Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla członka rady nadzorczej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy wykupione dla członków organów spółki ubezpieczenie na życie w związku z pełnioną funkcją powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy z członkiem rady nadzorczej została zawarta również umowa o pracę.

Przychód członka rady nadzorczej z tytułu opłaconej przez spółkę polisy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne lecz nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nawet wtedy, gdy członek rady nadzorczej jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Brak obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne za członków rad nadzorczych

Przychody członka rady nadzorczej, co do zasady nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, inaczej niż w przypadku umowy zlecenia, gdzie na powstanie obowiązku ubezpieczeń ma wpływ m.in. to czy zleceniobiorca ma jednocześnie zawartą umowę o pracę ze zleceniodawcą).

W przypadku, gdy spółka zawarła umowę dotyczącą polisy na życie z członkami zarządu, które są finansowane ze środków spółki, a członkowie zarządu poza pełnioną funkcją są zatrudnieni w spółce na stanowiskach kierowniczych na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem miesięcznym, kwoty te wchodzą do sumy przychodów ze stosunku pracy.

Ubezpieczenia na życie finansowane przez spółkę związane są jednak z pełnioną funkcją i są opłacane za osoby, które poza pełnieniem funkcji w organach spółki posiadają dodatkowo umowę o pracę.

Od wynagrodzenia otrzymywanego przez członka rady nadzorczej z tytułu umowy o pracę pobierane są wszystkie składki, a od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki pobierana jest tylko składka zdrowotna.

Podstawą do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej jest kwota przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanego z tytułu pełnionej funkcji, a więc jest to kwota wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki powiększona o kwotę zapłaconej przez spółkę polisy ubezpieczeniowej. Polisa ubezpieczeniowa została wykupiona dla członków organów spółki w związku z pełnioną funkcją (np. dyrektorzy niepełniący funkcji w organach spółki mogą przystąpić tylko do ubezpieczenia grupowego na tych samych zasadach co pozostali pracownicy).

Przychód wszystkich członków organów spółki z tytułu opłaconej przez spółkę polisy niezależnie od posiadania przez nich umowy o pracę w spółce związany jest z pełnioną funkcją, a w konsekwencji nie podlega ubezpieczeniom społecznym. pełnienie funkcji członka rady nadzorczej nie jest tytułem pociągającym za sobą obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią składniki wynagrodzenia, do których zachowuje prawo w okresie pobierania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tych świadczeń.

Jeżeli więc członek rady nadzorczej posiadający także umowę o pracę przebywa na zwolnieniu lekarskim i z umowy o pracę ma wypłacone z tego tytułu świadczenie, nie wpływa ono na podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pełnionej funkcji członka rady nadzorczej i powinna być ona pobierana od pełnej kwoty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki powiększonej o kwotę zapłaconej przez spółkę polisy ubezpieczeniowej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów członka rady nadzorczej od kwoty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki oraz z tytułu opłaconej przez spółkę składki na ubezpieczenie jest odprowadzany do urzędu skarbowego jako kwota pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych przepisami ustawy systemowej. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wśród tytułów do ubezpieczeń nie wymienia członków rad nadzorczych.

Obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za członków rad nadzorczych a ubezpieczenie na życie

Zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej stanowi kwota przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanego z tytułu pełnionej funkcji.

W myśl art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody członka rady nadzorczej z tytułu pełnienia tej funkcji kwalifikowane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, którymi są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymywanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wykupione dla członków rady nadzorczej ubezpieczenie na życie stanowi przychód w związku ze sprawowaniem funkcji w organach spółki. W konsekwencji, skoro podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest każdy przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej - składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być odprowadzana zarówno od wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji, jak i z tytułu opłaconej przez spółkę polisy ubezpieczeniowej.

Natomiast nie powstaje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, z uwagi na fakt, iż pełnienie funkcji członka rady nadzorczej nie jest tytułem rodzącym obowiązek ubezpieczeń społecznych.

powrót ZUS i Prawo pracy Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla członka rady nadzorczej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________