ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Ustalenie tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla żony przedsiębiorcy w przypadku zawarcia z nią umowy zlecenia

czwartek, 24 października 2013 11:23

Ustalenie tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla żony przedsiębiorcy w przypadku zawarcia z nią umowy zlecenia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu przez żonę przedsiębiorcy z tytułu odpłatnej umowy zlecenia.

Żona wykonująca na rzecz przedsiębiorcy umowę zlecenia podlega składkom ZUS, jako osoba współpracująca czy jako zleceniobiorca jeżeli nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu.
Małżonek wykonujący pracę na podstawie odpłatnej umowy zlecenia nie jest traktowany dla celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jako osoba współpracująca, nawet jeżeli spełnia kryteria określone dla osób współpracujących z art. 18 ust. 11 ustawy systemowej.

Wykonywanie pracy na podstawie odpłatnej umowy zlecenia - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy zdrowotnej - stanowi odrębny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Ani w ustawie systemowej, ani w ustawie zdrowotnej, w odniesieniu do zleceniobiorców brak jest przepisu analogicznego do tego, który zawarty jest w art. 8 ust. 2 ustawy systemowej w odniesieniu do pracowników. Prowadzi to do wniosku, że brak jest podstaw prawnych do traktowania dla celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego małżonka wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia, jako osoby Współpracującej, nawet jeżeli spełnia ona kryteria określone dla osób współpracujących z art. 8 ust. 11 ustawy systemowej.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami współpracującymi z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 powołanej ustawy - jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Natomiast stosownie do ustępu 11 powyższego artykułu, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobienie, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Skoro żona przedsiębiorcy wykonuje na rzecz przedsiębiorcy odpłatną umowę zlecenia, zatem taka osoba dla celów ubezpieczeń społecznych nie może być traktowana jako osoba współpracująca. Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, nawet jeżeli spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca, bowiem w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do zleceniobiorców brak jest przepisu analogicznego do tego jaki zawarty jest w art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do pracowników, a wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi odrębny, od współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, tytuł do ubezpieczeń społecznych.

powrót ZUS i Prawo pracy Ustalenie tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla żony przedsiębiorcy w przypadku zawarcia z nią umowy zlecenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________