ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Dodatek za każdą godzinę pracy w dniu wolnym, jak w niedzielę

piątek, 24 października 2014 06:39

Dodatek za każdą godzinę pracy w dniu wolnym, jak w niedzielę

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sejm zajmie się ustawą nowelizującą Kodeks pracy,a dotyczącą wprowadzenia możliwości otrzymania przez pracownika dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy w tej samej wysokości, jak obecnie w przypadku pracy w niedzielę.

Projektowana zmiana ma zlikwidować nieuzasadnione zróżnicowanie stosowania zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne od pracy. W obecnym brzmieniu art. 1513 Kodeksu pracy, pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 §1 tej ustawy, wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Projekt przewiduje, że tylko i wyłącznie w przypadku złożenia wniosku przez pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy, która dotyczy nieprzewidzianych sytuacji (np. układ kalendarza, nieobecność pracownika spowodowana chorobą, kończący się okres rozliczeniowy) pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 §1 pkt 1 Kodeksu pracy, za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy.

Chodzi więc o różnice pomiędzy zasadami rekompensowania czasu a za pracę w sobotę, a zasadami rekompensaty za pracę w niedzielę. Zróżnicowanie to nie tylko, że nie ma racjonalnego uzasadnienia, ale przede wszystkim jest niekorzystne dla pracowników. Ponadto, wprowadzenie do Kodeksu pracy takiego rozwiązania pozwoli na bardziej elastyczne gospodarowanie czasem pracy w zakładach pracy, a zarazem uzyskanie przez pracowników wyższego wynagrodzenia za pracę.

W niniejszej propozycji chodzi przede wszystkim o zadbanie o interes pracowników, ale także o umożliwienie pracodawcom wywiązanie się z obowiązku rekompensowania pracownikowi czasu pracy (tzw. rekompensowanie pracy w dzień wolny, zazwyczaj sobotę).

Jeśli pracownik wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (zazwyczaj sobota), to obecnie pracodawca jest zobowiązany udzielić mu innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. To słuszna zasada, niestety jednak często trudna do zrealizowania.

Projektowana regulacja przewiduje więc, że jeśli pracodawca nie ma faktycznie takiej możliwości (np. kończy się okres rozliczeniowy i sobota była ostatnim dniem pracy albo pracownik rozchorował się i przebywa na zwolnieniu w okresie dłuższym niż przypadający w tym czasie okres rozliczeniowy), to należy pracodawcy umożliwić wypłatę pracownikowi stosownego dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy.

W przeciwnym razie tworzy się bardzo trudna sytuacja prawna dla pracodawcy i niekorzystna, także finansowo, dla pracownika. W propozycji nowelizacji Kodeksu pracy utrzymana zostaje zatem generalna zasada szczególnej ochrony pracownika przez zapewnienie prawa do odpoczynku. Proponowane rozwiązanie ma być też tylko wyjątkiem od generalne zachowywanej zasady rekompensaty w naturze i umożliwienia regeneracji sił pracownika.

Trzeba też podkreślić, iż nie jest to nowa bądź niesystemowa propozycja, bowiem analogiczne rozwiązanie obowiązuje już w przypadku pracy wykonywanej w niedziele i święta (art. 15111 Kodeksu pracy).  W projekcie ustawy chodzi więc tylko o wyrównanie zasad prawnych dotyczących podobnych sytuacji, lecz potraktowanych zupełnie odmiennie w ustawie.

Propozycja nowelizacji nie pogarsza sytuacji pracownika, wręcz przeciwnie, a jednocześnie umożliwia pracodawcy przestrzeganie przepisów czasu pracy i uchroni przed sankcjami w przypadku kontroli inspekcji pracy. Dla pracownika oznacza to korzyść, bowiem zawsze będzie miał prawo do rekompensaty za prace w dzień wolny od pracy, nawet, jeśli na przeszkodzie staną bariery faktyczne trudne do pokonania.

Ponadto pracownik może mieć w przypadku wprowadzenia tego rozwiania także dodatkową korzyść finansową. Zakładając na przykład, że pensja pracownika wynosi wysokość przeciętnego wynagrodzenia - w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. 4.000 zł brutto (lub stawka godzinowa – 23,81 zł) a nominalny czas pracy - 168 godzin miesięcznie, to zgodnie z art. 1511 §3 Kodeksu pracy, podstawą wyliczenia dodatku jest 60% wynagrodzenia. Wtedy wynagrodzenie pracownika wynosi:

  • przy 1 dodatkowym dniu pracy w godzinach nadliczbowych – 190,48 zł
  • dodatek za pracę w dniu wolnym od pracy (podstawa 60% wynagrodzenia) – 114,29 zł
  • Razem brutto pracownika – 304,76 zł
  • Razem netto pracownika (po odliczeniu podatku i składki ZUS) – 215,64 zł
  • ZUS pracodawcy (np. 20%) – 60,95 zł.

Wtedy wynagrodzenie pracownika z 1 dodatkowym dniem w miesiącu wyniosłoby - 4/.304,76 zł, a wynagrodzenie pracownika z 2 dodatkowymi dniami w miesiącu wyniosłoby - 4.609,52 zł.

Dobrym skutkiem zupełnie ubocznym, ale koniecznym z formalnego punku widzenia do wskazania, jest też efekt pozytywny dla ZUS z tytułu wpływu składek na ubezpieczenie społeczne. Mianowicie od 1 pracownika za pracę w 1 dodatkowy dzień będzie to – 102,74 zł. W przypadku przykładowo 5.000 pracowników - 513.676,19 zł.

Tak jak w przypadku pozytywnego efektu dla ZUS, podobne konsekwencje mogą wystąpić dla finansów publicznych bowiem od 1 pracownika za pracę w 1 dodatkowy dzień, będzie to efekt 47,34 zł. W przypadku więc hipotetyczne zakładanej liczby 5000 pracowników – 236.681,14 zł.

Na marginesie należy podkreślić, że w dużych firmach, w których funkcjonują związki zawodowe z reguły pracodawcy ustalają ze stroną społeczną wyższe stawki za pracę dodatkową, tj. w godzinach nadliczbowych, czy w dni wolne od pracy (np. 120% dodatku). Dodatkowo stawka zależy też od liczby takich godzin lub dni w ujęciu rocznym.

Zaproponowane w niniejszym projekcie rozwiązanie uelastycznia zasady rekompensowania pracy wykonywanej przez pracownika w dzień dla niego wolny od pracy, ale co jest zasadniczo ważne, jest zgodna z oczekiwaniami samych pracowników.

Należy podkreślić, że praca nadal będzie wykonywana w ramach powszechnie obowiązujących norm czasu pracy, w szczególności zgodnie z zasadą przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ponadto omawiana zmiana nie będzie naruszać limitów dotyczących 48-godzinnego tygodniowego czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi i maksymalnego limitu 150 nadgodzin w roku kalendarzowym.

źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy druk sejmowy 2777 skierowany do I czytania w dniu 20 października 2014 r.

powrót ZUS i Prawo pracy Dodatek za każdą godzinę pracy w dniu wolnym, jak w niedzielę

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________