ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Składki na ubezpieczenia społeczne do umów zlecenia w 2015

czwartek, 30 października 2014 16:15

Składki na ubezpieczenia społeczne do umów zlecenia w 2015

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 23 października 2014 r. Sejm znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy istotnie zmieniają zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia.

 

Obecnie każda praca, np. zatrudnienie w ramach stosunku pracy, świadczenie usług w ramach umowy zlecenia lub pozarolnicza działalność gospodarcza powoduje obowiązek ubezpieczenia społecznego, ponieważ stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych. W jednak równoległego wykonywania różnych aktywności zawodowych, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Osoby posiadające kilka tytułów do ubezpieczeń podlegają ubezpieczeniom, co do zasady z jednego tytułu – pierwszego lub wybranego przez siebie, inaczej niż w wypadku ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjątki od zasady podlegania jednemu tytułowi do ubezpieczeń społecznych stanowią następujące sytuacje:

 • podleganie ubezpieczeniom z tytułu stosunku pracy, który bez względu na liczbę zawartych umów o pracę, bądź istniejących dodatkowo innych tytułów ubezpieczeniowych zawsze rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskiwanie z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby celnej, wynagrodzenia w przeliczeniu na okres miesiąca w kwocie niższej niż minimalne wynagrodzenie – wówczas osoba podlega ubezpieczeniom także z innych tytułów,
 • zawarcie umowy zlecenia lub umowy o dzieło z własnym pracodawcą lub wykonywanie tej umowy na jego rzecz – wówczas zleceniobiorca (wykonujący dzieło) uważany jest na gruncie ubezpieczeń społecznych za pracownika, co wiąże się z oskładkowaniem wykonywanej umowy.

W pozostałych przypadkach jeden tytuł do ubezpieczeń wypiera inne tytuły oraz inne stosunki prawne występujące w ramach jednego tytułu do ubezpieczeń. Ponadto, w przypadku kilku umów zlecenia równolegle wykonywanych przez zleceniobiorcę, podlega on ubezpieczeniom tylko z jednej umowy – pierwszej lub wybranej przez niego, bez względu na wysokość wynagrodzenia ustalonego przez strony za wykonanie takiej umowy.

Nowe przepisy rozszerzają obowiązek ubezpieczeń w przypadku zbiegu wykonywania umowy zlecenia z inną aktywnością zarobkową oraz kilku umów zleceń. Po pierwsze nastąpiło zrównanie wykonywania umowy zlecenia z innymi tytułami, których posiadanie powoduje sumowanie podstaw wymiaru składek do kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Do umów zlecenia zastosowanie będzie miał przepis analogiczny jak art. 9 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczący kumulowania tytułów do ubezpieczeń w przypadku uzyskiwania z nich podstawy wymiaru składek niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Według aktualnego stanu prawnego są to grupy osób, które podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu:

 • stosunku pracy,
 • członkostwa w spółdzielni,
 • służby,
 • pobierania świadczenia szkoleniowego,
 • świadczenia socjalnego,
 • zasiłku socjalnego lub
 • wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub
 • wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie.

Jeżeli w przeliczeniu na okres miesiąca ich podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, podlegają one również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.

W przypadku umów zlecenia przyjęto zatem, że zasada kumulacji tytułów będzie miała miejsce w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu.

Obecnie również w przypadku zbiegu ubezpieczeń społecznych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej z umową zlecenia lub umową o pracę nakładczą, osoba, która łączy te aktywności, podlega ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z drugiego tytułu jest co najmniej równa podstawie wymiaru składek właściwej dla osoby prowadzącej działalność – wówczas ubezpieczony ma prawo wybrać, z którego tytułu podlega ubezpieczeniom.

Zasadę tę rozszerzono na osoby łączące wykonywanie umowy zlecenia lub umowy o pracę nakładczą z prowadzeniem innej niż działalność gospodarcza działalności pozarolniczej. Chodzi w tym wypadku o:

 • wspólników spółki jawnej,
 • spółki komandytowej lub partnerskiej,
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • twórców,
 • artystów,
 • osoby wykonujące wolne zawody oraz
 • osoby prowadzące na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół.

Zasadę kumulacji tytułów do ubezpieczeń do osiągnięcia co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, wprowadzono również w przypadku równoległego wykonywania umowy zlecenia lub umowy o pracę nakładczą oraz prowadzenia działalności gospodarczej z preferencyjną podstawą wymiaru składek, do której uprawniona jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych dwóch lat jej prowadzenia.

Zmiany w tym zakresie – zbiegu wykonywania umowy zlecenia z działalnością pozarolniczą, tak samo jak w pozostałych przypadkach regulowanych nowym prawem zbiegów umów zlecenia, zmierzają do zabezpieczenia opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy określonej na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Tylko bowiem długotrwałe opłacanie składek od podstawy co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę zabezpiecza tym osobom nie tylko prawo do najniższej emerytury, ale również prawo do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku utraty źródła dochodów.Powyższe zmiany wejdą w życie dopiero od dnia 1 stycznia 2016 r.

Natomiast już od dnia 1 stycznia 2015 r. podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada nadzorcza, od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Za przychody podlegające ubezpieczeniom społecznym zostały bowiem uznane również przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania.

Regulacja wprowadza również możliwość kontroli prawidłowości składek wykazanych przez płatnika, który będzie mógł zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zbadanie, czy wykazał je poprawnie.

powrót ZUS i Prawo pracy Składki na ubezpieczenia społeczne do umów zlecenia w 2015

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________