ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Zwolnienie lekarskie w okresie ciąży. Wynagrodzenie za czas choroby?

poniedziałek, 03 listopada 2014 13:24

Zwolnienie lekarskie w okresie ciąży. Wynagrodzenie za czas choroby?

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Pracodawca otrzymał pracownicy zwolnienie lekarskie, pracownica oświadczyła, że nie wróci do pracy gdyż jest w ciąży.

Jak rozliczyć koszty wynagrodzenia na ostatni miesiąc roku oraz ZUS za czas choroby za ten okres, jeżeli pracownica chce zwrócić nienależnie wypłacone wynagrodzenie za dwa ostatnie dni 2013 r.?

Ekspertax odpowiada: Według przepisów Kodeksu pracy pracownica w okresie choroby przypadającej w okresie ciąży zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, które pracodawca wypłaca z własnych środków. Do obliczania tego wynagrodzenia zastosowanie mają zasady właściwe przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop. Jest to wynagrodzenie ze stosunku pracy, a nie wynagrodzeniem za czas choroby.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, która stanowi jednocześnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, nie wlicza się wynagrodzenia wypłacanego za okres niezdolności do pracy (wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę z jego środków w okresie choroby).

Nie należy zmniejszać kosztów wynagrodzenia w roku 2013. W ewidencjach księgowych (jeżeli odrębnie ujmowane są w nich wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby) należy wynagrodzenie za dwa dni poprzedniego roku przeksięgować na odpowiednie konto i zaliczyć na poczet wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników w okresie choroby. Odrębną kwestią jest wysokość wynagrodzenia jakie pracownica otrzymała za te dwa dni, liczona tak jakby faktycznie wykonywała pracę. Jeżeli jego kwota byłaby różna od 100% wynagrodzenia, jakie przysługiwało pracownicy w okresie choroby za dwa dni starego roku, to należy dokonać odpowiedniej korekty.

Korekty mogą być niezbędne zarówno po stronie pracownicy, której potrącono składki emerytalne, rentowe i chorobowe, jak i po stronie pracodawcy, który z własnych środków pokrył należną od niego część składek emerytalnych i rentowych. Dopiero bowiem po przeprowadzeniu tychże korekt wiadomo czy pracownica będzie zobowiązana do zwrotu jakiejkolwiek kwoty, czy też to pracodawca będzie musiał jej dopłacić.

W przypadku gdy po korektach okaże się, że pracownica musi coś zwrócić pieniądze to nie można się od niej domagać zwrotu kwot podatku oraz składek ubezpieczenia społecznego (emerytalne, rentowe, chorobowe), które zostały potrącone z wypłaconego jej wynagrodzenia. Gdyby natomiast pracodawca musiał dopłacić pracownicy, to związane z tym skutki z tytułu podatku oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych należy odnosić do momentu wypłaty środków, ponieważ w przypadku pracowników rozlicza się je na zasadzie kasowej (wypłata lub postawienie do dyspozycji).

Podstawa prawna:
•    art. 92 §1 pkt 2, §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
•    art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 13 pkt 1, art. 18 ust. 1, ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót ZUS i Prawo pracy Zwolnienie lekarskie w okresie ciąży. Wynagrodzenie za czas choroby?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________