ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy 15 stycznia 2015 upłynie termin na złożenie wniosku o abolicję

wtorek, 18 listopada 2014 17:28

15 stycznia 2015 upłynie termin na złożenie wniosku o abolicję

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

ZUS przypomina, że tylko samozatrudnieni mają tylko trzy miesiące na wniosek o abolicję dotyczącą składek na ubezpieczenia społeczne. Samozatrudnieni, którzy od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. zalegali z opłacaniem składek, mają jeszcze trzy miesiące na złożenie wniosku o ich umorzenie. Termin ten upłynie w dniu 15 stycznia 2015 r.

 Do dnia 15 stycznia 2015 r. wszyscy, których obejmuje prawo do abolicji, mogą złożyć swój wniosek o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Wyjątek przewidziano jedynie dla osób, którym po 15 stycznia 2013 r. ZUS wydał lub wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek, decyzję o odpowiedzialności osób trzecich lub odpowiedzialności spadkobierców.

Na złożenie wniosku mają oni 12 miesięcy, które liczy się od dnia uprawomocnienia się wyżej wymienionych decyzji. Tylko w  takim przypadku  złożenie wniosku o abolicję może mieć miejsce po 15 stycznia 2015 r. Wszyscy pozostali powinni pamiętać, że termin na skorzystanie z abolicji jest ostateczny i nie będzie możliwości jego późniejszego przywrócenia.

ZUS poinformował, że od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551), do 30 września 2014 r. oddziały ZUS wydały 30.740 decyzji o umorzeniu należności na ogólną kwotę 572.659.786 zł.

Wniosek o umorzenie należności można złożyć zarówno osobiście w siedzibie dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, jak również nadać w placówce pocztowej - w tym przypadku decyduje data nadania przesyłki.

Dla osób, które otrzymały lub otrzymają decyzję określającą warunki umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, warunkiem umorzenia należności jest uregulowanie, w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyżej wymienionej decyzji, wszystkich należności niepodlegających umorzeniu lub zawarcie umowy o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności tych należności.

Po otrzymaniu decyzji określającej warunki umorzenia należności, wnioskodawca może uzyskać informację o wysokości kwot niepodlegających umorzeniu w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce prowadzenia pozarolniczej działalności. Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o wysokości kwot niepodlegających umorzeniu może zwrócić się z zapytaniem na piśmie.

Osoba, która otrzymała lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, może ponownie złożyć wniosek o umorzenie tych należności, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2015 r.

źródło: zus.gov.pl

powrót ZUS i Prawo pracy 15 stycznia 2015 upłynie termin na złożenie wniosku o abolicję

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________