ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Uwaga na zaminy w KRS od 1 grudnia 2014

wtorek, 18 listopada 2014 17:35

Uwaga na zaminy w KRS od 1 grudnia 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 1 grudnia 2014 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które pozwolą m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w KRS.Od dnia 1 grudnia 2014 r. obowiązuje ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1161).

Warunkiem utworzenia przez ZUS konta płatnika składek, na którym rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkie zatrudniane osoby podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, jest poprawne i dokładne wypełnienie wniosku w KRS w zakresie danych podstawowych oraz zgłoszenie w urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od daty rejestracji w KRS, wypełnionego druku NIP-8 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych podstawowych i uzupełniających z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek, którymi są:

 • ZUS ZPA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
 • ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.

Płatnik składek musi sam zgłosić do ubezpieczeń osoby zatrudnione oraz członków ich rodzin. Następnie ma już tylko obowiązek terminowego rozliczania i opłacania składek za wszystkich ubezpieczonych.

W oparciu o dane przekazane przez CRP-KEP ZUS zaktualizuje również dane i utworzy dokumenty:

 • ZUS ZPA - w zakresie zgłoszenia zmiany danych (ewidencyjnych) płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • ZUS ZIPA - w zakresie zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
 • ZUS ZWPA - w zakresie wyrejestrowania płatnika składek/ zawieszenia działalności,
 • ZUS ZAA - w zakresie zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
 • ZUS ZBA - w zakresie zmiany numeru rachunku bankowego płatnika składek.

Warunkiem utworzenia przez ZUS dokumentów uaktualniających dane jest poprawne i dokładne wypełnienie wniosku w KRS w zakresie zmiany w danych podstawowych lub w urzędzie skarbowym (formularz NIP-8) w zakresie danych uzupełniających.

UWAGA!
Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o., a także będąca wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie jako płatnika składek do ubezpieczeń (co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego) w ZUS.

Każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, powinien zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie:

 • płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, w którym wpisze własne dane identyfikacyjne, tj. numer PESEL i NIP lub NIP, REGON i PESEL (jeśli wspólnik prowadzi również odrębną działalność gospodarczą, inną niż prowadzona w formie spółki),
 • siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona - na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - na formularzu ZUS ZZA), z identyfikatorem PESEL.

źródło: zus.gov.pl

powrót ZUS i Prawo pracy Uwaga na zaminy w KRS od 1 grudnia 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________