ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Po 40 latach emerytura gwarantowana przez państwo

środa, 25 listopada 2015 16:58

Po 40 latach emerytura gwarantowana przez państwo

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Posłowie pracują nad szybkim odwróceniem skutków reformy emerytalnej. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw proponuje się wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy oraz zmiany dostosowujące obecne przepisy do proponowanego rozwiązania. Proponuje się, by ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prawo do emerytury miałyby osoby, które posiadają okres składkowy, wynoszący co najmniej 40 lat opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników. Przy obliczaniu okresów składkowych stosowana będzie obecna zasada, wynikająca z art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748), polegająca na tym, że miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, są uwzględniane w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury dla osoby, która miała ustalone prawo do emerytury częściowej, nie będzie uwzględniać się kwot zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego, uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej. W projekcie ustawy proponuje się zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę stanowiącą sumę wcześniej pobieranych emerytur (w wysokości brutto), np. emerytury wcześniejszej, emerytury z Karty Nauczyciela, emerytury częściowej.

Analogiczne zasady stosowane będą w przypadku ustalania podstawy wymiaru emerytury, po osiągnięciu wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zasada ta jest identyczna jak obecnie funkcjonująca w przypadku składania wniosku o emeryturę, po osiągnięciu wieku emerytalnego i wcześniejszego pobierania świadczenia.

Wysokość emerytury stanowić będzie równowartość ilorazu podstawy jej obliczenia (kwoty zwaloryzowanych i zewidencjonowanych składek na koncie osoby ubezpieczonej) i średniego dalszego trwania życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. W przypadku, gdy wysokość obliczonej emerytury będzie niższa od minimalnej, gwarantowanej przez państwo, wysokość ta podwyższona zostanie do wysokości gwarantowanej, a podwyższenie refundowane będzie ze środków z budżetu państwa. W przypadku kontynuowania aktywności zawodowej i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wysokość emerytury będzie ustalana ponownie. Emerytura będzie podlegać obecnym zasadom zmniejszania i zawieszenia wypłaty świadczenia.

Możliwość uzyskania prawa do emerytury, po spełnieniu określonych projektowaną ustawą warunków, wymaga odpowiedniego dostosowania wszystkich unormowań, zawartych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.), które regulują tzw. suwak bezpieczeństwa, czyli procedurę sukcesywnego przenoszenia środków z otwartego funduszu emerytalnego, w okresie 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Złożenie wniosku o emeryturę rozpocznie procedurę informowania OFE przez ZUS o obowiązku przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku w OFE na fundusz emerytalny FUS, przekazania tych środków oraz zewidencjonowania ich wartości na koncie ubezpieczonego w ZUS, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura.

powrót ZUS i Prawo pracy Po 40 latach emerytura gwarantowana przez państwo

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________