ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Wysokość minimalnej płacy w 2011

czwartek, 21 października 2010 12:34

Wysokość minimalnej płacy w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. ogłoszono wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę w 2011 r. (Dz.U. nr 194, poz. 1288), które wynosi 1.386 zł.

Od 1 stycznia 2010 r. płaca minimalna wynosi 1.317 zł brutto, czyli 42% przeciętnego wynagrodzenia. W okresie pierwszego roku pracy danego pracownika nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (80% x 1.317 = 1.053,60 zł).

 

Wysokość płacy minimalnej ma wpływ także na wiele innych limitów, m.in. wpływa na wysokość opłaty:

- za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego (75% wynagrodzenia minimalnego),
- za egzamin wstępny na aplikację adwokacką (50%),
- za udział w egzaminie adwokackim (75%),
- za udział w egzaminie konkursowym na aplikację ogólną (50%),

Pojęciem wynagrodzenia minimalnego posługuje się Kodeks karny skarbowy dla ustalenia wysokości dziennej stawki grzywny - stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności, kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przy określaniu wartości korzyści majątkowej, Kodeks karny skarbowy przyjmuje, ze mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.
Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość płacy minimalnej ma również znaczenie dla dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, tj. warunkach, które musi spełnić sprawca czynu zabronionego, który musi uiścić tytułem kary grzywny kwotę odpowiadającą co najmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe - kwotę odpowiadającą co najmniej jednej dziesiątej tego wynagrodzenia.

Z uwagi na wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2011 r. wszystkie ww. limity będą wyższe, niż w 2010.

powrót ZUS i Prawo pracy Wysokość minimalnej płacy w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________