ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

wtorek, 16 listopada 2010 18:55

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 27 października 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wypowiedziało się na temat urlopów szkoleniowych w przypadku egzaminów kończących określone formy nauki.

Sześć dni urlopu szkoleniowego dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - ze względu na użyte w art. 1032 §1 pkt 3 określenie "egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe" - koresponduje z zakończeniem określonych form nauki na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z zm.).

 

Z tego też względu za egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, uprawniający do sześciu dni urlopu szkoleniowego, należy uznać zwłaszcza egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w §1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 6 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216), umożliwiający ocenę poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu występującego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przewidzianego do kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej, którego zdanie umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego. Do takiego egzaminu można przystąpić po spełnieniu wymogów zawartych w powołanym rozporządzeniu.

Zdaniem Departamentu Prawnego MPiPS, ze względu na różny charakter i zakres norm prawnych, które mogą dotyczyć szeroko rozumianego podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych czy też potwierdzania takich kwalifikacji, należałoby każdorazowo dokonywać analizy konkretnych przepisów, pod kątem ewentualnego uprawnienia pracownika do korzystania z urlopu szkoleniowego, o którym mowa w art. 1032 §1 pkt 3 Kodeksu pracy.

W ocenie Departamentu, przy takiej analizie, może być pomocne następujące założenie. Jeżeli przepisy regulują proces uzyskiwania określonych kwalifikacji zawodowych, prawo do urlopu szkoleniowego należałoby zwłaszcza wiązać z wymogiem zakończenia procesu nauki, nakierowanego na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracownika oraz z koniecznością zdania - przewidzianego w tych przepisach - egzaminu, który w sposób niebudzący wątpliwości mógłby być uznany za egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i stanowiący podstawę do uzyskania uprawnień do wykonywania określonego zawodu.

powrót ZUS i Prawo pracy Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________