ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Zmniejszenie i zawieszenie świadczeń emerytalnych

środa, 22 grudnia 2010 23:19

Zmniejszenie i zawieszenie świadczeń emerytalnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmienią się przepisy dotyczące zmniejszania i zawieszania świadczeń emerytalnych. Zmiana polega na umożliwieniu nie tylko rocznego, ale i miesięcznego rozliczania prawa do świadczeń. Będzie dotyczyć osób, które równolegle pobierają świadczenie przedemerytalne oraz osiągają przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (przychody z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności).

 

Obecnie świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj. przychodu uzyskanego z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności.

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesięcznie kwotę 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych, a przychód nie jest jednak wyższy niż kwota 70% tego wynagrodzenia.

Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza ten limit świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia pomniejszoną o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia.

Jednakże, gdy w wyniku tego zmniejszenia, kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż - od 1 marca 2010 r. - o 420,48 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 420,48 zł.

Zatem, ustawa o świadczeniach emerytalnych przewiduje w przypadku osób pobierających świadczenie przedemerytalne dwa progi zarobkowe. Pierwszy z nich określa dopuszczalną kwotę przychodu (od 1 marca 2010 r. miesięczna dopuszczalna kwota przychodu wynosi 1.551,50 zł). Drugi próg to kwota przychodu, ustalana wskaźnikiem 70% wskazanego wyżej wynagrodzenia (od 1 marca 2010 r. wynosi 2.172,10 zł).

W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

Jeżeli wysokość świadczenia przedemerytalnego jest wyższa od dopuszczalnej kwoty przychodu, świadczenie to podlega zawieszeniu, niezależnie od kwoty uzyskiwanego przychodu.

Rozliczenie przychodu następuje w formie rozliczenia rocznego, po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od dnia 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Aby ustalić czy zachodzą okoliczności powodujące:

· zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego, organ rentowy porównuje łączną kwotę świadczenia przedemerytalnego i przychodu uzyskaną w roku rozliczeniowym z roczną dopuszczalną kwotą przychodu,
· zawieszenie świadczenia - organ rentowy porównuje kwotę przychodu, uzyskanego w roku rozliczeniowym z roczną graniczną kwotą przychodu,

z tym że okres, z którego ustala się kwoty roczne, ulega odpowiedniemu skróceniu w roku rozliczeniowym, w którym prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało, ustało lub wypłata tego świadczenia była wstrzymana z przyczyn określonych w art. 4 ust. 2 lub 4 ustawy o świadczeniach emerytalnych.

W okresie rozliczeniowym od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. dopuszczalna roczna kwota przychodu wynosi 18.618 zł, a graniczna roczna kwota przychodu - 26.065,20 zł.

Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu uzyskana w roku rozliczeniowym przekroczy roczną dopuszczalną kwotę przychodu, a kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym nie przekroczy rocznej granicznej kwoty przychodu, ZUS ustala łączną kwotę zmniejszenia w roku rozliczeniowym.

Jeżeli kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym przekroczy roczną graniczną kwotę przychodu, ZUS ustala, że w roku rozliczeniowym świadczenie przedemerytalne podlegało zawieszeniu.

Jeżeli w roku rozliczeniowym suma kwot świadczenia przedemerytalnego, o które świadczenie przedemerytalne zostało zmniejszone, lub kwot zawieszonych była niższa niż suma kwot wynikających z przepisów art. 5 ust. 3-5 ustawy, ZUS ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń i dochodzi ich zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Zasady łączenia świadczenia przedemerytalnego i przychodów z pracy zarobkowej - stosowane przy zmniejszaniu świadczeń – są bardzo skomplikowane i niepraktyczne. Stąd propozycja nowelizacji ustawy o świadczeniach emerytalnych.

Proponuje się, aby w przypadku osób pobierających świadczenia przedemerytalne stosować zasady analogiczne do zasad funkcjonujących w systemie emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W praktyce oznacza to, że prawo do świadczenia przedemerytalnego ulegałoby zawieszeniu lub świadczenia te ulegałoby zmniejszeniu, na zasadach podobnych do zasad określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Dla świadczeniobiorców prowadzących pozarolniczą działalność za przychód byłby przyjmowany przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Działalnością podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego jest zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Za przychód ograniczający lub zawieszający prawo doświadczenia byłyby uważane również kwoty pobranych zasiłków:

· chorobowego,
· macierzyńskiego i opiekuńczego oraz
· wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i
· kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
· zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Różnica występowałaby wyłącznie przy określeniu dopuszczalnych granic dochodu. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulegałoby zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 70% - a nie 130%, jak w przypadku emerytur i rent - przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS.

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 23% (a nie 70% - jak w systemie emerytalno-rentowym) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS , nie wyżej jednak niż 70% tej kwoty, świadczenie przedemerytalne ulegałoby zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż połowa świadczenia.

Oznaczałoby to, że świadczenie przedemerytalne byłoby wypłacane w takim przypadku w kwocie 420,58 zł (aż do 1 marca 2011 r., kiedy zostanie przeprowadzona kolejna waloryzacja).

Przyjęcie proponowanych wskaźników dopuszczalnych przychodów na poziomie 23% oznaczałoby w praktyce, że suma dopuszczalnego przychodu i świadczenia pozostawałaby na obecnym dopuszczalnym poziomie 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Bez zmian pozostaje kwota graniczna przychodu (70%), przekroczenie której skutkuje zawieszeniem prawa do świadczenia.

Ustawa ma wejść w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Jednakże do zawieszenia lub zmniejszenia świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, z tytułu przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 2010/2011 oraz w latach poprzednich, a także do ich rozliczenia stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

powrót ZUS i Prawo pracy Zmniejszenie i zawieszenie świadczeń emerytalnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________